Põhikiri

1.   ÜLDSÄTTED, EESMÄRK

1.1  Mittetulundusühingu nimi on EESTI RAHVATANTSU JA RAHVAMUUSIKA SELTS, lühend ERRS (edaspidi SELTS)

Inglise keeles: ESTONIAN FOLK DANCE AND FOLK MUSIC ASSOCIATION (lühend ERRS),

Saksa keeles: VOLKSTANZ- UND VOLKSMUSIKVERBAND ESTLAND (lühend ERRS)

1.2    SELTSI asukoht on  Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3    SELTSI majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

1.4    SELTS on asutatud tähtajatult.

1.5  SELTSI eesmärgiks on eesti rahvatantsu ja rahvamuusika igakülgne säilitamine ja edasiarendamine sealhulgas heategevuslike rahvatantsu ja rahvamuusika ürituste toetamine ja korraldamine.

1.6  SELTS on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isk, mis oma tegevuses juhindub käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest.

2    SELTSI-i TEGEVUSSUUNAD:

Oma eesmärkide saavutamiseks on SELTSI  tegevussuundadeks:

2.1    eesti rahvatantsijate ja rahvamuusikute esindamine;

2.2   oma liikmetele tegevuseks vajaliku informatsiooni, repertuaari ja vahendite kogumine ning vahendamine;

2.3   liikmete tegevuse igakülgne toetamine ja nende omavaheliste kontaktide edendamine;

2.4  koolituspäevade, seminaride, kursuste, võistutantsimiste ja võistumängimiste, ühisesinemiste ja üleriigiliste või piirkondlike rahvatantsu- ja rahvamuusikaürituste korraldamine, nendest osavõtu vahendamine, finantseerimise toetamine või eelloetletud tegevuseks vajaliku koostöö korraldamine teiste institutsioonidega;

2.5   rahvatantsu- ja rahvamuusikaalase rahvusvahelise koostöö edendamine;

2.6   preemiafondide asutamine;

2.7   koostöö edendamine kõigi eesti rahvatantsust ja/või rahvamuusikast huvitatud füüsiliste ja juriidiliste isikutega nii kodu- kui välismaal;

2.8   heategevuslike ürituste ettevalmistamine ja korraldamine.

3  SELTSI liikmeks vastuvõtmise, SELTSIST väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

3.1  SELTSIL on liikmed ja auliikmed. SELTSIL võivad olla toetajaliikmed, kelle staatus määratakse juhatuse koosoleku otsusel.

3.2   SELTSI liikmeks ja toetajaliikmeks võib olla iga  füüsiline või juriidiline  isik, nii kodu- kui välismaal, kes soovib arendada  või toetada SELTSI põhikirjaga kooskõlas olevat tegevust ja vastab käesoleva põhikirjaga kehtestatud nõuetele.

3.3    SELTSI füüsilisest isikust liikmeks võib olla isik:   

3.3.1   kes esindab ühte või mitut rahvatantsu- või rahvamuusika kollektiivi,

3.3.2   kes on või on olnud tantsu- või muusikakollektiivi juht;

3.3.3   kes aitab kaasa rahvatantsu või rahvamuusika edendamisele

3.4    SELTSI auliikme staatus on aunimetus tunnustuseks silmapaistvate teenete eest eesti rahvakultuuri või SELTSI ees. Auliikme nimetus on tähtajatu ja selle omistamise otsustab üldkogu. SELTSI auliige vabastatakse liikmemaksust.

3.5  Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus seaduse ja põhikirja alusel, samuti korraldab juhatus ka liikmete arvestust.

3.6  Liikmel on õigus avalduse alusel SELTSIST välja astuda. Omal soovil SELTSIST lahkujale ei tagastata liikmemaksu.

3.7  Liikmelisust SELTSIS  ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

3.8  SELTSI liikmelisus on seotud igaaastase liikmemaksuga. Liikmemaksu suurused nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele kehtestab üldkogu. Täiendavalt võib üldkogu kehtestada makseid SELTSI erakorraliste kulude katteks.

3.9   SELTSI  liige arvatakse  välja tema surma korral või juriidilise isiku ühinemisel, jagunemisel või likvideerimisel.

3.10   SELTSI  liige võidakse SELTSIST välja arvata, kui ta:

3.10.1  ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu ja muid ettenähtud maksekohustusi

3.10.2   korduvalt rikub SELTSI põhikirja, kahjustab SELTSI tegevust või mainet olulisel määral

3.10.3   on esitanud SELTSI  vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine SELTSI liikmeks ei olnud õiguspärane

3.10.4   ei vasta enam põhikirjas kehtestatud nõuetele.

3.11   Otsuse liikme väljaarvamise kohta teeb juhatus.

3.12   Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata SELTSI üldkogule  seaduses ettenähtud korras ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkogu poolt.

4   LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1  SELTSI liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva põhikirjaga.

4.2   SELTSI liikmel on õigus:

4.2.1  osaleda  SELTSI üldkogul;

4.2.2  valida ja olla valitud kõigisse SELTSI juhtorganitesse;

4.2.3   kasutada SELTSILE kuuluvat vara vastavalt kehtestatud korrale;

4.2.4   osaleda SELTSI üritustel ja projektides ning saada abi omaenda üritustele ja projektidele

4.2.5   saada teavet SELTSI kõigi tegevusvaldkondade kohta;

4.2.6   välja astuda ERRS-i liikmeskonnast, esitades selleks kirjaliku avalduse 2 kuud ette.

4.3   SELTSI liige on kohustatud:

4.3.1   täitma  põhikirjas ettenähtud kohustusi, üldkogu ja juhatuse otsuseid;

4.3.2   tasuma õigeaegselt juhtorganite poolt kehtestatud makseid ja liikmemaksu;

4.3.3    kasutama heaperemehelikult ja säästlikult SELTSI vara;

 4.3.4   osa võtma SELTSI tegevusest;

4.3.5   hoidma ja kaitsma SELTSI head mainet ning hoiduma tegudest, mis võiksid seltsi majanduslikult või moraalselt kahjustada;

4.3.6   teatama SELTSI juhatusele SELTSI liikmete arvestuse pidamiseks oma uued kontaktandmed hiljemalt 2 nädala jooksul pärast nende muutumist;

4.3.7   seltsist lahkumisel või väljaarvamisel likvideerima kõik võlgnevused.

5   SELTSI ÜLDKOOSOLEK

5.1   SELTSI kõrgeimaks organiks on SELTSI üldkoguks nimetatud üldkoosolek, mis kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas. Üldkogu aja, koha ja päevakorra peab juhatus teatama posti või elektronposti teel vähemalt kolm nädalat ette.

5.2  Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 1/5 SELTSI  liikmetest . Kui üldkogul ei osalenud nõutav arv SELTSI liikmeid, siis kutsub juhatus kokku uue üldkogu sama päevakorraga seitsme päeva jooksul. Uus üldkogu on otsustusvõimeline sõltumata osavõtjate arvust.

5.3   Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

5.3.1    Esindajaks võib olla ainult teine SELTSI liige;

5.3.2   Isikuvalimistel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enim hääli;

5.4    Üldkogu võtab vastu otsuseid kõikides SELTSI tegevust ja juhtimist puudutavates küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või muu organi pädevusse. Üldkogu ainupädevusse kuulub:

5.4.1   SELTSI põhikirja ja eesmärgi muutmine;

5.4.2    SELTSI jagunemine, ühinemine või tegevuse lõpetamine;

5.4.3   SELTSI esimehe, juhatuse ning kontrollorgani valimine ja nende volituste tähtaja otsustamine;

5.4.4   SELTSI eelarve, majandus- ja tegevusaruande kinnitamine;

5.4.5   SELTSI liikmemaksu ja muude maksete suuruse otsustamine;

5.4.6   Auliikme nimetuse omistamine.

6   SELTSI JUHATUS JA KONTROLLORGAN

6.1  SELTSI tegevust juhib juhatus, mille suurus on 3-7 liiget, kellest üks on SELTSI esimees. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord kvartalis.

6.2   SELTSI juhatuse esimehe valib üldkogu.

6.3  SELTSI esindab õigustoimingutes juhatuse esimees üksinda ja teised juhatuse liikmed ainult kahekesi koos.

6.4   Juhatuse tegevust juhib SELTSI esimees.

6.5   SELTSI esimees:

6.5.1   tagab seltsi üldkoosolekute ja juhatuse koosolekute otsuste elluviimise;

6.5.2   korraldab seltsi igapäevast asjaajamist;

6.5.3   kasutab ja käsutab seltsi vara  kooskõlas eelarvega.

6.6   Juhatuse pädevuses on:

6.6.1  pidada sidemeid valitsusasutustega;

6.6.2   moodustada vajadusel seltsi töö korraldamiseks komisjone ja töörühmi;

6.6.3   anda seltsi liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta;

6.6.4   liikmeks võtmine ja liikmest vabastamine ning väljaarvamine;

6.6.5   nimetada ametisse vastutav sekretär ja määrata tema palk.

6.7   Finantsmajandusliku töö korralduse ja seltsi varade otstarbeka kasutamise kontrolliks määrab üldkogu revisjonikomisjoni või audiitorkontrolli

7   SELTSI OSAKONNAD, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

7.1   Kaks või enam rahvatantsu- või rahvamuusika kollektiivi esindavat SELTSI liiget võivad piirkondlikul või žanriliigilisel alusel moodustada SELTSI osakondi.

7.2    Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna koosolek.

7.3    Osakonna staatuse ja ülesanded kinnitab juhatus    

8   SELTSI VAHENDID

8.1   SELTSI vahendid moodustuvad:

8.1.1   liikmemaksudest;

8.1.2    nii kodu- kui välismaa füüsiliste ja juriidiliste isikute rahalistest ja varalistest annetustest, sponsorlusest, sihtotstarbelistest eraldistest ja muudest toetustest;

8.1.3   heategevusüritustelt saadud summadest ja SELTSI finantstuludest;

8.1.4    muudest tuludest ja laekumistest.

8.2   SELTSI omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik SELTSI eesmärgikohaseks tegevuseks ja pole vastuolus seadustega. SELTSI varasid võib kasutada üksnes SELTSI eesmärkidega seotud ülesannete lahendamiseks.

9    SELTSI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPETAMINE.

9.1   SELTSI lõpetatamist, jagunemist vöi ühinemist

otsustaval üldkogu koosolekul peab osalema vähemalt 1/ 2 SELTSI liikmetest.

9.1.1   SELTSI likvideerijateks on juhatuse liikmed või

üldkoosoleku poolt määratud isikud.

9.2  SELTSI ühinemine, jagunemine või likvideerimine toimuvad Mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras ja tingimustel.

9.3 SELTSI lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Mittetulundusühingu EESTI RAHVATANTSU JA RAHVAMUUSIKA SELTSI põhikiri on kinnitatud 10.detsembril 1988.a. asutamiskoosolekul ja muudetud üldkoosoleku otsusega 21.märtsil 1998.a. ;  21. novembril 2000.a.; 18. mail 2003.a. ja 31. märtsil 2007.a.Kalev Järvela

Juhatuse liige


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

XX tantsupeo 1. repertuaariseminar

3.-4. märts 2018, Tartu
4. märts 2018, Tallinn

Loe veel Võrumaa laste folklooripäev

09. märtsil 2018

XX tantsupeo 1. repertuaariseminar

10.-11. märtsil 2018, Tallinn 

Loe veel Tartumaa tantsupidu VABA SADA

18. märtsil 2018, Tartus, A. Le Coq Sport Spordimaja

Loe veel Hopser 30, Kabujalakesed 40 Juubelikontsert "Püsümäldä üten paigan"

14. aprillil 2018, Võru Kannel

Tantsuansambel Tuisuline - kevadkontsert

15. aprillil 2018, Vaba Lava Teatrisaalis

Loe veel Tantsuansambel Lee kevadkontsert

20. aprillil 2018, kell 19:00, Salme Kultuurikeskuses.

Loe veel Õpetajate rahvatantsurühmade XX festival

21. aprillil 2018, Viljandis

Loe veel TTÜ tantsuansambli Kuljus kevadkontsert

21. aprill 2018, Tallinnas, Salme Kultuurikeskuses

Loe veel Tsooru Rahvamaja 90, naisrühm Koidukiir 20, vokaalansambel 10

28. aprillil 2018, Trooru Rahvamaja

Rahvusvaheline tantsupäev - tantsime Pärliinet

29. aprillil 2018

XII vabariiklik koolinoorte rahvatantsufestival

05.-06. mail 2018, Paides

Loe veel Võrumaa XII seenioritantsupäev

12. mail 2018, Kandle aed

Võrumaa tantsupidu "Henge Vägi"

19. mail 2018, Võru-Kubija vabaõhulava

Tallinna Tehnikakõrgkooli tantsuansambli Savijalakesed 50. juubel

 26. mail 2018

III Kagu-Eesti Tantsupidu „Kuula“

27. mail 2018, Põlva Intsikurmus

Loe veel XXXVII Tallinna Vanalinna Päevade rahvakultuuri programm

30. mai - 3. juuni 2018, Tallinn

Loe veel Tantsupidu "Jaaniks koju", Vastseliina rahvatants 80 ja segarühm Kullerid 70

23. juunil 2018, Vastseliina

I Seto Tandsopido „Kagoss kargasõ“

30. juunil 2018, Värskas

Loe veel XXIV Võru pärimustantsu festival Valsist polkani

05.-08. juulil 2018, Võrus

Loe veel August Teppo nimelisele Võru XXX lõõtspillimängijate võistlusele pühendatud konverents

06. juulil 2018, Võru Kannel

Loe veel A.Teppole pühendatud võistumängimine lõõtspillidel

07. juulil 2018, Võru Kannel

Loe veel Haanja Tantsu Mängu Laulu Selts 30

15. juulil 2018, Haanja

Vabaõhuetendus "Saja-aastane öö"

18. augustil 2018, Pärnu Vallikääru aasal algusega kell 22.00.

Loe veel Urvaste kihelkonnapidu

25. augustil 2018, Uhtjärve

XX tantsupeo 2. repertuaariseminar

8.-9. september 2018, Tartu

XX tantsupeo 2. repertuaariseminar

15.-16. september 2018, Tallinn

XX tantsupeo seminarid võimlemisrühmade juhendajatele

22. september 2018, Tartu
23. september 2018, Tallinn

XX tantsupeo häälestuskontsert-seminar

13. oktoober 2018, Tallinn, Salme Kultuurikeskus

XX tantsupeo joonisteseminarid

18. mai 2019

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juunil 2021