ERRS-i õpiampsud tantsuõpetajate täiendamiseks hooajal 2022/2023

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi pakutavad õpiampsud aitavad kogemustega tantsuõpetajatel enda teadmisi täiendada läbi lühikoolituste soovitud teemadel erinevate koolitajate käe all. Koolituste läbimine annab võimaluse rakendada oma teadmisi paremini tantsijate koolitamisel ning rühma juhendamisel. Samuti on see abiks tantsuspetsialisti kutse tõstmisel.

Millal?

Õpipäevad toimuvad 2022. aasta oktoobrist 2023. aasta aprillini kord kuus reedeti ja laupäeviti (vt täpsemat ajakava altpoolt): 14.-15.10; 11.-12.11; 2.-3.12; 13.-14.01; 17.-18.02; 10.-11.03; 14.-15.04

Koolituse tüübid on jagatud kaheks. Reedeti toimuvad pikaajalised koolitused, kus lõpetamise eelduseks on osaleda kõigil seitsmel õppusel. Laupäeviti toimuvad lühikesed koolitused, mille hulgast saab valida endale meelepäraseid.

Kus?

Koolitused toimuvad Tallinnas, Eesti Tantsuagentuuri (Hobujaama 12) ruumides, kus on peeglite, stangede ja tantsupõrandaga saal. Täpsem info saadetakse koolitustele registreerunutele.

Õppetöö maht

Kompositsioon: 21 tundi
Klassikalise tantsu õpetamise metoodika: 14 tundi
Kõik ülejäänud koolitused: à 2 tundi

Lisainfo

Kadri Karin
telefon: 5695 8630
e-post: toetus@errs.ee

14. oktoober

15. oktoober

 

 

10.00-11.30

Autoriõigused

MATI KAALEP

13.00-15.15

Kompositsioon

MADLI TELLER

12.15-13.45

Uuendused “Oskussõnastiku” 5. trükis

ERIKA PÕLENDIK

15.30-17.00

Klassikalise tantsu õpetamise metoodika

IRINA PÄHN

14.00-15.30

ERTAL-i treeningsüsteemid
MARINA KUZNETSOVA

11. november

12. november

 

 

10.00-11.30

Kontserdikava koostamine

KRISTIINA SIIG

13.00-15.15

Kompositsioon

MADLI TELLER

12.15-13.45

Tõstetehnika

LINNAR LOORIS

15.30-17.00

Klassikalise tantsu õpetamise metoodika

IRINA PÄHN

14.15-15.45

ERTAL-i treeningsüsteemid
JAANUS RANDMA

2. detsember

3. detsember

 

 

10.00-11.30

Häälehoid I osa

KÜLLI KIIVET

13.00-15.15

Kompositsioon

MADLI TELLER

11.45-13.15

Häälehoid II osa

KÜLLI KIIVET

15.30-17.00

Klassikalise tantsu õpetamise metoodika

IRINA PÄHN

 

ERRS-i ümarlaud, üldkogu, aastapreemiate kontsert

13. jaanuar

14. jaanuar

 

 

10.00-11.30

Lavastus kui tervik – kuidas näha nähtamatut (ruum)

JAAN ULST

13.00-15.15

Kompositsioon

MADLI TELLER

12.15-13.45

Tantsukirjelduste koostamine

ERIKA PÕLENDIK

15.30-17.00

Klassikalise tantsu õpetamise metoodika

IRINA PÄHN

14.00-15.30

ERTAL-i treeningsüsteemid
KÄTRIN JÄRVIS

17. veebruar

18. veebruar

 

 

10.00-11.30

Lavastus kui tervik – kuidas näha nähtamatut (valgus)

JAAN ULST

13.00-15.15

Kompositsioon

MADLI TELLER

12.15-13.45

Lavastus kui tervik – kuidas näha nähtamatut (heli)

JAAN ULST

15.30-17.00

Klassikalise tantsu õpetamise metoodika

IRINA PÄHN

14.00-15.30

ERTAL-i treeningsüsteemid
KÄRT VUKS

 

 

15.45-17.15

Üldkehalised harjutused (ÜKE) rahvatantsutunnis

MARIUS AAVE

10. märts

11. märts

 

 

10.00-11.30

Lastetants – kuidas jõuda mänguliselt soovitud tulemuseni

LINDA PIHU

13.00-15.15

Kompositsioon

MADLI TELLER

12.15-13.45

Kuidas ennetada vigastusi treeningtunnis

KRISTJAN VOMM

15.30-17.00

Klassikalise tantsu õpetamise metoodika

IRINA PÄHN

14.00-15.30

ERTAL-i treeningsüsteemid

AVELI ASBER

14. aprill

15. aprill

   

10.00-11.30

Tantsuanalüüs I osa

RENEE NÕMMIK

13.00-15.15

Kompositsioon

MADLI TELLER

12.15-13.45

Tantsuanalüüs II osa

RENEE NÕMMIK

15.30-17.00

Klassikalise tantsu õpetamise metoodika

IRINA PÄHN

14.00-15.30

ERTAL-i treeningsüsteemid

ELO UNT

 

Tavahind

Soodushind ERRS-i liikmele**

Täispakett*

590 eurot

530 eurot

Kaks pikaajalist koolitust

300 eurot

260 eurot

Üks pikaajaline koolitus

175 eurot

150 eurot

Kolm lühikest koolitust

75 eurot

60 eurot

Üks lühike koolitus

30 eurot

* Täispaketis sisalduvad kaks pikaajalist koolitust ja kõik lühikesed koolitused.

** ERRS-i liikmesoodustus kehtib üksikliikmetele ning kollektiivi puhul ühele esindajale.

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts (ERRS) on esitanud majandustegevusteate (registreerimisnumber 234962) täienduskoolituse läbiviimiseks.

ERRS-i õpiampsud tantsuõpetajate täiendamiseks viiakse läbi õppekavarühmas muusika ja etenduskunstid (0215).

Õppijate vastuvõtu ja väljaarvamise tingimused ning kord

 • Koolitusele registreerumine toimub ERRS-i kodulehel oleva vastava vormi kaudu. Registreerumisest teavitatakse õppijat kirjalikult tema e-posti aadressile.
 • Registreerumine kestab kuni kursuse täitumiseni või registreerimistähtaja saabumiseni.
 • Kui koolitusel osaleja ei saa koolitusel osaleda, siis tuleb sellest viivitamatult (kuid vähemalt kolm päeva enne kursuse toimumist) teavitada ERRS-i kontorit aadressil errs@errs.ee. Koolitusele registreerunud isikult, kes loobub koolitusest ette teatamata ning ei maksa tähtajaks ette nähtud õppemaksu, on koolituse läbiviijal õigus nõuda saamata jäänud õppetasu 100% ulatuses.
 • Kui kursusele ei registreeru piisav arv osalejaid, on koolituse läbiviijal õigus kursus ära jätta. Sellest teavitatakse kursusele registreerunuid vähemalt kolm päeva enne kursuse algust.

Õppetasu maksmise ja selle tagastamise tingimused

 • Õppemaksu suurus tehakse teatavaks koos registreerimise avamisega kursusele.
 • Õppetasu tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust või vastavalt arvel toodud maksetähtajale.
 • Õppetasu tagastatakse täienduskoolitusasutuse süül ära jäänud kursuse eest. Kui ära jääb osa kursusest, tagastatakse makstud õppetasust proportsionaalselt osa, mis vastab ära jäänud kursuse osale.
 • Õppetasule kehtestatakse soodustused vastavalt juhatuse otsusele. Kehtestatud soodushinnad on nähtavad koolituse hinnakirja juures.
 • Kursustel osalejatel on õigus kursuste tasu näidata tuludeklaratsioonis koolituskuludena ja saada sellest 20% tagasi juhul, kui õppekava on seotud kindla kutsestandardi kompetentside arendamisega.

Muud olulised õppe korraldamisega seotud tingimused

 • Täienduskoolitusasutus väljastab osalejale tõendi koolitusel osalemise kohta (juhul kui õppija läbis ettenähtud õpiväljundid, kuid õppe lõpus ei toimu omandatud teadmiste kontrollimist) või tunnistuse (juhul kui õppija saavutas ettenähtud õpiväljundid ning õppe lõpus toimus omandatud teadmiste kontrollimine). Täienduskoolituse lõppemise järgselt annab õppija tagasisidet koolitajale.

Andmete kogumine ja tegevuste analüüs

 • Arengukava eesmärkide saavutamisele suunatud tegevuste analüüs.
 • Koolituste tagasiside kogumine ja analüüs.
 • Tantsuõpetajate, valdkonna spetsialistide ja koostööpartnerite tagasiside analüüs.
 • Koolitustegevuse sisehindamise korraldamine igal aastal.

Õppekavade kvaliteedi tagamine

 • Õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele.
 • Erialase täiendusõppe õppekava koostamise aluseks on vastav kutsestandard.
 • Õppekava lähtub sihtgrupi vajadustest, on õpiväljundipõhine ning praktilise suunitlusega, võimaldades koolitataval õppe eesmärke saavutada.
 • Õppekavas määratakse kindlaks:
  • õppekava nimetus ja õppekavarühm lähtudes rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest ISCED-F 2013;
  • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  • õppe eesmärk ja õpiväljundid
  • õppe sisu ja ülesehitus;
  • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
  • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus õpetajatel;
  • iseseisva töö kirjeldus ja vajalike õppematerjalide loend.

Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine

 • Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase haridusega ja/või erialase töökogemusega koolitajad.
 • Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus.
 • Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

 • Täienduskoolitus viiakse läbi Tallinnas, Eesti Tantsuagentuuri (Hobujaama 12) ruumides või muudes sarnastes ning vajaliku tehnikaga ruumides.
Registreeru kursustele
Juhul, kui soovid koolitusel osaleda vaid osaliselt, anna sellest teada siin.
Arve saaja nimi; isikukood/registrikood; aadress; e-posti aadress