TOETUSMEETMED

Eesti laulu- ja tantsupidude traditsioon kuulub UNESCO suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirja. Ka kultuuriministeeriumi arengukavas “Kultuur 2030” on toodud välja, et riik toetab traditsiooni säilimist ning peab oluliseks nii kollektiivide kui nende juhtide järjepidevuse hoidmist.

Sestap on igal aastal riigieelarves ette nähtud raha, millega toetatakse laulu- ja tantsupidude liikumises osalevaid kollektiive tegevustoetusega, juhendajaid palgatoetusega ning rahastatakse maakondlikke laulu- ja tantsupidusid.

Foto autor: Ilmars Znotins

2024. aastal toetab riik

KOLLEKTIIVE

1000000

EUROGA

JUHENDAJAID

2560000

EUROGA

MAAKONDLIKKE PIDUSID

266918

EUROGA

Toetuse eesmärk

Toetuse eesmärk on tagada UNESCO suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirja kantud laulu- ja tantsupidude traditsiooni kestmine ning laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide tegevuse arendamine kvalifitseeritud juhendaja ja püsiva organisatsiooni toetamise kaudu.

Toetuse andmise tulemusena tegutsevad laulu- ja tantsupeo liikumises osalevad kollektiivid pidevalt ja jätkusuutlikult kvalifitseeritud juhendaja eestvedamisel. Neil on väljundeid oma valdkonnas, võimalus arendada oma kollektiivi kunstiliselt kõrgetasemeliste tegevuste kaudu ning võimekus osaleda laulu- ja tantsupeoprotsessis.

Seeläbi aitab toetus tagada laulu- ja tantsupeo traditsiooni säilimist ajast aega.

Kuidas toetust taotleda?

Kultuuriministri poolt allkirjastatud määrusega laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide toetamise kohta on võimalik tutvuda Riigi Teatajas. Toetust vahendab ja täpsemat infot jagab Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.

Foto autor: Sven Zacek

Toetuse eesmärk

Toetuse eesmärk on väärtustada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevaid kollektiivijuhte, andes neile võimaluse töötasu tõusuks, sh kehtestades miinimum tasumäära. Toetuse saamise eelduseks on pakkuda laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiivijuhtidele sotsiaalseid garantiisidd (puhkusetoetus jne) ja korrastada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide maastikku juhendajate palkamisel. See omakorda aitab tagada laulu- ja tantsupeoliikumise traditsiooni jätkusuutlikkus.

Kuidas toetust taotleda?

Kultuuriministri poolt allkirjastatud toetuse määrusega laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetuse kohta on võimalik tutvuda Riigi Teatajas. Toetusi menetleb ja täpsemat infot jagab Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Selleks, et tööandja saaks veenduda rahvatantsu- ja rahvamuusikaõpetaja pädevuses, on Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts välja töötanud pädevustunnistuse rahvamuusikakollektiivi juhendajale ja koostöös kutsekojaga kutsetunnistuse tantsuspetsialistile spetsialiseerumisega eesti rahvatantsule. Lisaks on seltsi juhatus koostanud soovituslikud palgamäärad erineva tasemega juhtidele, et väärtustada nende kvalifikatsiooni.

Rahvatantsujuhendaja töötasu miinimum määraks on võetud kultuuriministeeriumi ja teenistujate ametiliitude keskorganisatsiooni vahel kokkulepitud kultuuritöötaja miinimum töötasu täistööaja korral, mis alates 1. jaanuarist 2023. aastal on 1600 eurot (bruto).

Sarnaselt spordivaldkonnas edukalt toimivale treenerite tööjõukulu toetuse süsteemile, on ka tantsu- ja rahvamuusikajuhtide puhul arvestatud tööaega kontakttundides, kusjuures üks kontakttund on võrdne 45 minutiga. Täistööajaks on töökoormus, mis vastab 20 kontakttunnile nädalas ehk 84 kontakttunnile kuus. Loomulikult kaasneb sellega tööandja õigustatud ootus, et juhendaja tegeleb tundide ja esinemiskavade ettevalmistamisega, enese koolitamisega, erinevatel seminaridel osalemisega ning omavalitsuse esindamisega mitmesugustel sündmustel. See tingib täistööajaks 35 tundi nädalas, mis vastab seadusest tulenevale haridustöötajate lühendatud täistööajale.

Juhul, kui kollektiivi juht ei tööta täistööajaga, arvestatakse tasu suurust sõltuvalt kontakttundide arvust, kuid toetust on võimalik saada vaid juhul, kui kollektiivil on vähemalt kaks kontakttundi nädalas. See on minimaalne aeg, et oleks võimalik elujõuliselt tegutseda ning laulu- ja tantsupeoliikumisse panustada. Tavaliselt töötavad kollektiivid vähemalt 120 minutit ehk 2,5 kontakttundi ühes nädalas.

Selleks, et rahvatantsujuhte vääriliselt toetada ning kasutada ära kogu toetusmeetme potentsiaal, soovitab Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts palga maksmisel lähtuda juhendaja kutsetasemest:

    TUNNITASU KUUPALK
tantsujuht, tase 5 koefitsient 1 19,05 eurot 1600 eurot
tantsujuht, tase 6 koefitsient 1,3 24,77 eurot 2080 eurot
tantsujuht, tase 7 koefitsient 1,6 30,48 eurot 2560 eurot
tantsujuht, tase 8 koefitsient 2 38,10 eurot 3200 eurot

Tunnistus annab tööandjale kinnituse, et juhendaja on oma töös pädev ning on viimaste aastate jooksul tegelenud aktiivselt kollektiivide juhendamisega ning enese koolitamisega.

Kuna rahvamuusikakollektiivide juhtide pädevustunnistustel ei ole erinevaid tasemeid, on sel puhul tööandja vastutus määrata juhile tema töö vääriline palk (kontakttunni tasu 19,05–38,10 eurot ja täistööaja korral brutopalk 1600–3200 eurot).

2023. aastal said toetust 408 rahvatantsukollektiivi ja 24 rahvamuusikakollektiivi juhendajad. Eestis tegutses rahvakultuuri keskuse andmebaasi kohaselt 1436 rahvatantsu- ja 249 rahvamuusikakollektiivi.

Rahvatantsukollektiivide arv, kelle juhendajad said 2023. aastal palgatoetust (maakondade lõikes):

 

Kollektiivide arv maakonnas

Toetust saanud kollektiivide arv

Toetust saanud kollektiivide %

Tallinn

167

106

63%

Järvamaa

77

42

55%

Hiiumaa

22

12

55%

Pärnumaa

129

50

39%

Jõgevamaa

52

18

35%

Tartumaa

177

55

31%

Saaremaa

75

23

31%

Viljandimaa

114

33

29%

Põlvamaa

39

9

23%

Valgamaa

53

8

15%

Harjumaa

189

22

12%

Lääne-Virumaa

84

9

11%

Ida-Virumaa

72

8

11%

Raplamaa

72

7

10%

Läänemaa

52

3

6%

Võrumaa

62

3

5%

Rahvamuusikakollektiivide arv, kelle juhendajad said 2023. aastal palgatoetust (maakondade lõikes):

 

Kollektiivide arv maakonnas

Toetust saanud kollektiivide arv

Toetust saanud kollektiivide %

Järvamaa

12

5

42%

Lääne-Virumaa

12

4

33%

Jõgevamaa

6

2

33%

Saaremaa

11

3

27%

Harjumaa

25

3

12%

Tartumaa

24

3

12%

Pärnumaa

26

2

8%

Viljandimaa

19

1

5%

Tallinn

42

1

2%

Võrumaa

26

0

0%

Läänemaa

11

0

0%

Valgamaa

10

0

0%

Ida-Virumaa

9

0

0%

Raplamaa

8

0

0%

Põlvamaa

6

0

0%

Hiiumaa

2

0

0%

 

Kui kollektiiv teeb aasta vältel regulaarselt proove, aga näiteks jõulude ajal kolm nädalat puhkab, või koolikollektiiv ei tee proove koolivaheaegadel, kas siis see muudab töö ebaregulaarseks, nii et kollektiiv ei kvalifitseerugi toetusmeetmele? Või peab selle aja eest puhkuse vormistama?

Ei pea. Kui tegemist on näiteks koolivaheaegadega, siis nende ajal proovide mittetoimumine ei muuda tööd ebaregulaarseks. Reeglina on näiteks jõuluvaheaja eel ju kontserdid ja lisaproovid, samuti koolivaheaegade eel ja järel. Lisalaagreid tehakse enne kontserde, emadepäeva, konkursse vms. Koolivaheaeg kompenseerib seda lisatööd veidi.

Meetme § 4 lg 4 ütleb: Kollektiivi miinimumkoormus on kaks kontakttundi ühes nädalas või 24 kontakttundi kolmekuulise perioodi jooksul. Kas see tähendab, et igas kvartalis peab koos tegema 24 kontakttundi või et aastas peab olema vähemalt üks kvartal, kus tehakse 24 kontakttundi?

Toetatakse stabiilselt ja regulaarselt tegutsevaid kollektiive, st kui tööleping on vähemalt aastane, siis kollektiivi koormus peab olema vähemalt 24 kontakttundi IGAS kvartalis, v.a puhkuseperiood.

Kas ka kollektiivijuhi palgata puhkuse perioodi eest (näiteks 1 kuu igal aastal) peab tööandja tasuma sotsiaalmaksu? Kas selleks saab meetmest toetust?

Jah. Kui kollektiivi juht on tööl täiskohaga, siis palgata puhkuse perioodi eest makstakse sotsiaalmaksu miinimumpalga pealt. Kui ta on tööl osalise koormusega ja tema tasu on väiksem kui miinimumpalk, makstakse ka palgata puhkuse perioodil sotsiaalmaksu ainult tavalise kuutasu määra pealt. See on osa palgafondist ning selleks saab meetmest toetust taotleda.

Kui kollektiiv on seni tegutsenud ilma juriidilise kehata, aga näiteks alates 01.01.2021 on see loodud, kas siis saab toetust taotleda?

Jah, saab küll. Meetme seisukohast on oluline kollektiivi tegutsemisaeg, mitte tema juriidilise keha tegutsemisaeg.

Kas toetust saavad taotleda äriühingutena tegutsevad kollektiivid (nt OÜ)?

Jah. Toetust saavad taotleda juriidilised isikud, sh OÜd.

Kui kollektiivijuhiga on sõlmitud tööleping, mis sätestab tööajaks 8 tundi nädalas, sh 4 kontakttundi ja 4 tundi ettevalmistusaega, kas siis toetust saab kogu selle tööaja eest makstava tasu kohta?

Toetuse arvutamise aluseks on juhendaja palk ning kontakttundide aeg. Juhendaja üldtööaeg võib koosneda nii kontakttundidest (proovid) kui ka ettevalmistusajast. Oluline on, et töölepingus nähtuks kontakttundide maht.

Kui kollektiiv ise tahab saata oma juhti tervisekontrolli, maksta talle sportimise toetust, kompenseerida prille vms, ehkki sellist kohustust ei ole, kas siis seda võib teha? Kas selleks saab ka meetmest toetust?

Kui kollektiivijuht töötab töölepinguga, siis kõike seda võib teha ja kõiki nimetatud kulusid katta, seda erisoodustusmaksuvabalt. Aga palgameetmest selleks toetust ei saa, sealt toetatakse siiski konkreetselt kontakttundide eest makstavat töötasu.

Kui siiamaani oli kollektiivijuhil kollektiivi juhendamiseks käsundusleping kultuurikeskusega, aga kollektiiv on tegelikult oma MTÜga autonoomne ja sisuliselt kultuurikeskusega seotud ei ole, kas siis on vaja, et kultuurikeskus töölepingu teeks? Me ei anna ju koorijuhile tööd ega juhenda tema töötegemist, samuti ei esine koor meie üritustel, vaid valib oma esinemised ise. Kas sel juhul võib kultuurikeskus kanda palgatoetuse koori MTÜ kontole, kes siis ise koorijuhiga töölepingu teeb?

Jah, võib küll. Kollektiivijuhi tööandja võib olla nii kollektiivi MTÜ, kool, huvikool, kultuurikeskus, KOV, mõni ametiasutus vms. Töölepingu teeb ning meetmest toetust taotleb tööandja. Igal konkreetsel juhul on mõistlik kokku leppida nii, nagu kollektiivi elukorralduse mõttes kõige optimaalsem on.

Kui kollektiivijuht (dirigent) juhatab nii puhkpilli- kui ka keelpilliorkestrit, aga tal on puhkpilliorkestrijuhi kutsetunnistus, kas siis sellest piisab?

Ei. Sellisel juhul peab juhendaja taotlema ka sümfooniaorkestrite liidu poolt välja antavat keelpilliorkestri juhi pädevustunnistust. Kutse- või pädevustunnistus peab vastama juhendatava kollektiivi liigile. Kui liigid on erinevad, peab juhendajal olema igale liigile vastav kutse- või pädevustunnistus.

Kui koolis või muusikakoolis töötaval kollektiivijuhil (dirigendil) juba on tööleping, aga see on tehtud tema kui muusikaõpetaja või instrumendiõpetajaga, mida siis teha?

Oluline on, et lepingust oleks näha, milline on kollektiivijuhi (dirigenditöö) osa ning milline muu töö osa (muusikatunnid, pillijuhid, huvijuhitöö vms). Ehk siis peab olema kirjas, milline on näiteks muusika- või pillitundide maht ja milline koori- või orkestritundide maht ning vastav töötasu. Kui seda praeguses lepingus ei ole, saate vormistada lepingu lisa, kus on kirjas, et õpetaja teeb näiteks 16 muusika- või pillitundi nädalas x tunnitasuga ning 4 koori-või orkestritundi nädalas y tunnitasuga. Kui seni oli kollektiivijuhile arvestatud kollektiivi tööajaks näiteks 8 tundi, millest 4 oli kontakttundide aeg ja 4 ettevalmistusaeg, siis on mõistlik vormistada leping ümber nii, et juhil on 4 kontakttundi kaks korda kõrgema tunnitasuga, milles sisaldub ettevalmistusaeg.

Meetme järgi peaks kollektiivijuhendaja puhkus olema 28-56 tööpäeva, aga kui teen töölepingu märtsis, on juhendaja suveks  välja teeninud “ ainult 9 päeva puhkust. Kuidas siis oleks võimalik toetust saada?

Meetme seisukohast on oluline, et kollektiivijuhendajale oleks tasustatud puhkus ette nähtud ja töölepingus sätestatud. See, kui ta esimesel aastal veel 28 päeva tasustatud puhkust kätte ei saa (vaid vastavalt töötatud kuudele näiteks 10 või 20), ei ole probleem.

Kui kollektiivijuht töötab septembrist maini ning juunist augustini kollektiiv puhkab, kuidas siis seda töölepingus vormistada?

Lepingu saab vormistada nii, et tasustatud puhkus on 28-56 kalendripäeva ning ülejäänud aeg on vastastikusel kokkuleppel kollektiivijuhi palgata puhkus.

Kui tegu on maakondliku või vabariikliku kollektiiviga, mis teeb proove kaks korda kuus või kord kvartalis, kuidas siis lepingut teha? Kas töötasu saab ka maksta kord kvartalis?

Ei saa. Töötasu makstakse ikkagi kord kuus, sellesama kvartalitasu jagate lihtsalt kuude peale ära.

Kui kollektiivijuhi palk on väiksem kui miinimumpalk, kas siis sotsiaalmaksu tuleb maksta miinimumpalga pealt või tema töötasu pealt?

Ikka ainult töötasu pealt. Miinimumpalga pealt maksab tavaliselt sotsiaalmaksu see töökoht, kus ta saab vähemalt miinimumpalka ja kus talle arvestatakse tulumaksuvaba miinimumi. Kui inimene ei saa üheski kohas miinimumpalka (näiteks töötab neljas erinevas kohas 400-eurose kuupalgaga), siis ta lihtsalt valib ühe koha nö põhitöökohaks, kus tulumaksuvaba miinimumi arvestatakse. Igal juhul inimese sotsiaalmaks summeeritakse maksuametis automaatselt ja ta saab ravikindlustuse.

Kui kollektiivijuhiga sõlmitakse tööleping, kas siis sellega kaotab kollektiivijuht autoriõigused kollektiivi jaoks loodud teostele?

Ei. Autoriõigused on täiesti iseseisvad ning kollektiivijuhi töölepingus nähakse ette tema töö kollektiivijuhina ja sellealased kohustused. Kohustust teha kollektiivile seadeid ei ole mõistlik kirjutada kollektiivijuhi töölepingusse, vaid need reguleerida eraldi, näiteks litsentsilepingutega iga konkreetse teose puhul eraldi.

Kui kollektiivi väikeses MTÜs on tööl ainult üks inimene (kollektiivijuht), kas siis tuleb tööandja poolt määrata esmaabi andja?

Ei. Kuna iseendale ei saa eluohtlikus olukorras esmaabi anda, siis ühe töötaja puhul pole seda kohustust võimalik täita.

Kas tööandja peab tegema töökeskkonna riskianalüüsi ka juhul, kui tegu on väga väikese MTÜga (näiteks üks kollektiiv, kus on 1-2 töötajat)?

Jah, riskianalüüsi peab tegema igal juhul. Selle maksumus ei ole ülejõukäiv, orienteeruvalt ca 10 eurot töötaja kohta.

Kas tööandja peab oma kollektiivijuhti saatma regulaarsesse tervisekontrolli?

See tuleneb riskianalüüsist. Kui kollektiivijuhi koormus selles kollektiivis on väike, siis pole tõenäoline, et see kohustus tekib.

Kas kollektiiv peab hakkama maksma kollektiivijuhile prillide eest kompensatsiooni, kui me temaga töölepingu sõlmime?

Jällegi tuleneb see kohustus riskianalüüsist. Kuna prillide kompenseerimise eelduseks on kuvariga töötamine enam kui 50% tööajast, siis kollektiivijuhi puhul pole selle kohustuse tekkimine väga tõenäoline.

Kas kollektiiv peab töölepingu sõlmimise korral hakkama kollektiivijuhile maksma sportimise, massaaži vms toetust (100 eurot kvartalis)?

Ei pea. See on võimalus, mida tööandja võib teha, kui selleks on vabu vahendeid.

Mis juhtudel tuleks riskianalüüsi värskendada kollektiivide puhul? Proovisaali muutmisel? Liikmete arvu suurenemisel?

See võib olla kollektiiviti erinev ning selgub riskianalüüsist.

Tööohutusalased juhendid – mis laienevad kollektiivijuhi kontekstis? Kas ja mis kindlasti peaks olema? Kuvariga töötajatele nt tavaliselt eraldi tööohutusjuhendid.

See võib olla kollektiiviti erinev ning selgub riskianalüüsist.

Kui kollektiivi MTÜ teeb oma juhiga töölepingu, kas siis peab igas kollektiivis olema töökeskkonna spetsialist, keda tuleb regulaarselt koolitustele saata?

Ei pea. Kollektiiv peaks kokku leppima, kes täidab neil töökeskkonna spetsialisti ülesandeid, kuid see inimene ei pea olema selles kollektiivis ega isegi samas asulas. Tegu võib olla nii kellegagi väljastpoolt kollektiivi kui ka näiteks mõne kollektiivi liikmega. Töökeskkonna spetsialist peab olema pädev, kuid pädevuse saavutamiseks pole vaja teda koolitusele saata (ehkki võib), ta võib vajaliku info ka ise internetist üles otsida (vt näiteks tooelu.ee).

Töölepingus on tavaliselt kirjas, et Tööandja kindlustab Töötaja Eesti Vabariigi õigusaktides toodud tingimustele vastava töövahenditega, mis on Töötajale vajalikud kokkulepitud töö tegemiseks. Kuidas määratakse need töövahendid? Kas nende alla lähevad makk ja kirjeldused, mille kollektiiv peab dirigendile proovi ajaks kui ka ettevalmistamiseks tagama?

Vajaminevates töövahendites lepitakse enne töölepingu sõlmimist kokku. Arutatakse läbi, mida on proovi läbiviimiseks vaja ja kuidas vajalikud vahendid tagada. Kollektiivijuhil ei teki töölepingu sõlmimisega automaatselt õigust nõuda, et kollektiivi ostaks talle klaveri, originaalkirjeldused, esinemisriided, CD-mängija vms.

Toetuse eesmärk

Toetuse eesmärk on väärtustada UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kantud laulu- ja tantsupeoliikumise jätkusuutlikkust maakondlike või maakondade üleste laulu- ja tantsupidude kaudu.

Toetus on mõeldud tegevustele, mis kannavad üleriigilise peoga samu väärtusi ja lähtuvad sarnastest väljakujunenud traditsioonidest. Oodatava mõjuna kasvab kollektiivide motiveeritus tegutseda järjepidevalt ning hoida üleriigilise peotraditsiooni elavana.

Kuidas toetust taotleda?

Kultuuriministri poolt allkirjastatud määrusega laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide toetamise kohta on võimalik tutvuda Riigi Teatajas. Toetust vahendab ja täpsemat infot jagab Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Foto autor: Andres Treial