KUTSE- JA PÄDEVUSTUNNISTUSED

ERRS annab välja tantsuspetsialisti kutsetunnistust spetsialiseerumisega eesti rahvatantsule ning rahvamuusikakollektiivi juhi pädevustunnistust.

Tunnistuste üks eesmärke on suunata kollektiivijuhte ennast erialaselt pidevalt täiendama ning seeläbi andma tööandjatele kindlustunde, et tegu on kaasaegseid õpikäsitlusi väärtustava eriala tippspetsialistiga.

Lisaks on tunnistused eelduseks rahvamuusika- ja rahvatantsukollektiivide juhtide riikliku palgatoetuse taotlemiseks.

Foto autor: Tiina Tuul

ERIALANE KUTSE- VÕI PÄDEVUSTUNNISTUS ON

258 —

RAHVATANTSUJUHIL

38% —

RAHVATANTSUJUHTIDEST

47 —

RAHVAMUUSIKAJUHIL

15% —

RAHVAMUUSIKAJUHTIDEST

ERIKA PÕLENDIK
kutsespetsialist

telefon: 520 2751
e-post: erika@errs.ee

Miks omada tantsuspetsialisti kutset?

Tantsuspetsialist on loominguline töötaja, kes õpetamise ja/või tantsuloome kaudu väärtustab ning arendab tantsukunsti ja -haridust. Tema töö sisuks on arendada tantsutehnikat ja etendamise oskust; loovust ja eneseväljendust; mõtestamise oskust ja kultuuriteadlikkust.

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts peab oluliseks ning suunab ka tööandjaid väärtustama tantsuspetsialisti kutset ning seeläbi seadma olulisele kohale juhendaja pideva enesearengu ning huvi spetsialiseeruda eesti rahvatantsu õpetamise eripäradele.

Tantsuspetsialisti kutse olemasolu on eelduseks riikliku palgatoetuse taotlemiseks rahvatantsurühmade juhendajatele.

Tantsuspetsialisti kutse omandamiseks Eestis on kaks võimalust: õppida kõrgkoolis või taotleda kutsetunnistust Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidust või Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsist. Viimane on seejuures ainus organisatsioon, mille kaudu on võimalik tõendada oma oskuseid ja teadmisi spetsialiseerumisel eesti rahvatantsule.

Alates 1. juulist 2024 kehtib uuendatud kutsestandard, mille kohaselt on võimalik omada ka 4. taseme tantsuspetsialisti kutset, samuti on täpsustatud ootused 5.-8. taseme tantsuspetsialisti kutse taotlejatele.

Tantsuspetsialisti kutse omandamine kõrgkoolis

Tallinna Ülikooli koreograafia õppekava bakalaureuseõppe ja Tartu Ülikooli etenduskunstide õppekava rakenduskõrgharidusõppe lõpetajate lõputunnistusele tehakse alates 2019. aastast märge tantsuspetsialisti kutse 6. taseme omandamise kohta;

Tallinna Ülikooli koreograafia õppekava magistriõppe ning Tartu Ülikooli kunstide ja tehnoloogia õppekava magistriõppe lõpetajate lõputunnistusele tehakse alates 2019. aastast märge tantsuspetsialisti kutse 7. taseme omandamise kohta.

Tantsuspetsialisti kutse omandamine läbi kutsetunnistuse taotlemise

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi kaudu on võimalik taotleda tantsuspetsialisti 4., 5., 6., 7. ja 8. taseme kutset spetsialiseerumisega eesti rahvatantsule.

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu kaudu on võimalik taotleda tantsuspetsialisti 4., 5., 6., 7. ja 8. taseme kutset.

KUTSETASEMED

 • 4. taseme tantsuspetsialist on vähese kogemusega ja vajab juhendamist
 • 5. taseme tantsuspetsialist on vähese kogemusega ja töötab iseseisvalt
 • 6. taseme tantsuspetsialist tegutseb iseseisvalt uudsetes ja keerulistes olukordades, tal on erialane väljaõpe või pikaajaline (kompetentside kujunemiseks vajalik) töökogemus
 • 7. taseme tantsuspetsialist on on valdkonna arendaja (nt koolitab, on mentoriks), teeb lavastusi, koreograafiaid, viib läbi valdkondlikke projekte
 • 8. taseme tantsuspetsialist on valdkonna eestvedaja, kogukonna looja, laiaulatusliku mõjuga valdkonna arendaja

MIs on kutsesüsteem?

Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele.

Kutsesüsteemi eesmärk on toetada töötajate konkurentsivõimet, olla tugistruktuuriks haridussüsteemile, aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ning muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Kutsestandardi eesmärk on öelda, milline peaks olema töötaja kompetentsus oma erialal edukalt tegutsemiseks ning annab inimesele võimaluse lasta oma kompetentsust hinnata.

Kutsetunnistuse omamine on vabatahtlik ning ei ole töötamise eeltingimus, kuid tööandja võib teatud ametikohtadele nõuda kutsetunnistuse olemasolu. Kutsestandard aitab tööandjatel värvata sobivate ja tõendatud teadmiste ja oskustega töötajaid, planeerida nende arengut, hinnata kompetentsust ja koostada ametijuhendeid.

Mida teha kutsetunnistuse taotlemiseks?

Tantsuspetsialisti kutsetunnistust spetsialiseerumisega eesti rahvatantsule on võimalik Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi kaudu taotleda ja dokumente esitada kaks korda aastas:

märtsis ja augustis

Järgmine kutse taotlemise voor on avatud 1. augustist 9. septembrini 2024.

Alates 2024. aasta augustist tuleb kutset taotleda 1. juulil 2024 kehtima hakkava kutsestandardi järgi.

Taotlemiseks on vajalik esmalt tutvuda kutsestandardiga, seejärel panna kokku vajalikud dokumendid, tasuda kutseeksami tasu ning saata materjalid aadressil errs@errs.ee.

Dokumentide kättesaamise ja sobivuse kohta saabub kinnitus!

TAOTLEMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID

Alates 1. juulist 2024

1. Avaldus
2. Portfoolio
3. Haridust tõendava dokumendi koopia
4. Täienduskoolitusi tõendavate dokumendite koopiad
5. Uus! Esmaabikoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia
6. Kutseeksami eest tasumist tõendav maksekorraldus

Tutvumine kutsestandardiga

Kutsestandard on Kutsekoja poolt kinnitatud dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Tantsuspetsialisti kutse spetsialiseerumisega eesti rahvatantsule taotlemise eeldusteks on:

  • kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus;
  • erialase (täiendus)koolituse läbimine.

Eelduste tõendamiseks on vajalik portfoolio koostamine, milles taotleja analüüsib enda tööd juhendajana, kirjeldab ja toob videonäiteid oma tegevuse näitlikustamiseks.

Tantsuspetsialisti kutset on võimalik vastavalt taotleja oskustele, läbitud koolitustele ja valdkonna arendustegevusele taotleda erinevatel tasemetel, millest igaühe saamiseks on erinevad eeldused.

INFOMATERJALID

17. juunil 2024 viis ERRS läbi kutse taotlemise süsteemi tutvustava infotunni. Lisaks selgitati muudatusi, mis puudutavad 1. juulist 2024 kehtima hakkavat uut kutsestandardit.

TUTVU INFOTUNNI MATERJALIDEGA

Alates 1. juulist 2024 annab Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts välja tantsuspetsialisti kutset spetsialiseerumisega eesti rahvatantsule järgmistel tasemetel:

Tantsuspetsialist, tase 4 – taotleja on vähese kogemusega ja vajab juhendamist

Tantsuspetsialist, tase 5 – taotleja on vähese kogemusega ja töötab iseseisvalt

Tantsuspetsialist, tase 6 – taotleja tegutseb iseseisvalt uudsetes ja keerulistes olukordades, tal on erialane väljaõpe või pikaajaline (kompetentside kujunemiseks vajalik) töökogemus

Tantsuspetsialist, tase 7 – taotleja on valdkonna arendaja (nt koolitab, on mentoriks), teeb lavastusi, koreograafiaid, viib läbi valdkondlikke projekte

Tantsuspetsialist, tase 8 – taotleja on valdkonna eestvedaja, kogukonna looja, laiaulatusliku mõjuga valdkonna arendaja

DOKUMENTIDE koostamine

Avaldus

Kutse taotlemine algab inimese soovist endale tantsuspetsialisti kutse saada ning selleks tuleb täita vastav avaldus, kus on välja toodud, millisele kutsetasemele vastavaid oskuseid soovitakse tõendada.

Uus! Kutse taotlemise avaldus

Portfoolio

Vastavalt valitud kutsetasemele tuleb täita portfoolio, mis annab tervikliku ülevaate taotleja tegevusest ning tõendab kompetentsuse olemasolu. Portfooliost on leitav taotleja karjääri, kvalifikatsiooni ja haridustee kirjeldus, viimase viie aasta koolitus- ja tööalase ning loomingulise tegevuse kirjeldus koos eneseanalüüsi ja videonäidetega.

Portfoolio täitmist lihtsustab lähtumine taotletava taseme hindamisstandardist, milles on välja toodud, missuguste oskuste tõendamine on vajalik.

Uus! TUTVU HINDAMISSTANDARDITEGA

TASE 4

TASE 5

TASE 6

TASE 7

TASE 8

Lisaks on võimalik järele vaadata portfoolio koostamist tutvustavat infotundi.

Portfoolio põhjad

Uus! Vastavalt taotletavale kutsetasemele on portfooliote põhjad erinevad:

PORTFOOLIO, TASE 4 PORTFOOLIO, TASE 5 PORTFOOLIO, TASE 6 PORTFOOLIO, TASE 7 PORTFOOLIO, TASE 8

Dokumentide koopiad

Kutse taotlemiseks on taotlejal vaja lisada taotluse juurde järgmised dokumendid:

Uus! Esmaabi koolituse läbimist tõendav dokument
Taotleja peab olema läbinud vähemalt 8-tunnilise esmaabikoolituse. Läbimise aeg ei ole oluline!

Haridustaset tõendav dokument
Selleks sobib (kõrg)koolilõputunnistus, hinnetelehte esitada vaja ei ole.

Täienduskoolituste läbimist tõendavad dokumendid
Selleks sobivad rahvatantsujuhtide kooli vms täiendõppe koolituse lõputunnistus ning viimase viie aasta jooksul läbitud täienduskoolituste koolitustõendid ja -tunnistused.

Maksekorraldus

Kutse taotlemise ja taastõendamise tasu igal tasemel on 93 eurot, mis tuleb tasuda enne dokumentide esitamist ülekandega kontole EE331010052030778007, saajaks Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts. Selgitusse palume märkida kutse taotlemine ja taotleja täisnimi.

Kutse taotlemise eest on võimalik maksta ka arvega, kuid sel juhul tuleb enne tasumist saata sooviavaldus arve vormistamiseks vajalike rekvisiitidega aadressil errs@errs.ee

Taotluse esitamine

Valminud dokumendid tuleb saata failidena e-posti aadressil errs@errs.ee. Dokumentide koopiad võivad olla lisatud kirjale eraldi lingina (seejuures tuleb veenduda, et lingi avamise õigus on antud lingi saajale).

Milles enne dokumentide esitamist veenduda?

  1. Kutse taotlemise avaldus on täidetud, selles on märgitud valitavad kompetentsid. Avaldus on digitaalselt allkirjastatud ja lisatud e-kirjale.
  2. Portfoolio on täidetud korrektselt, sellesse on lisatud videonäidete lingid (veendu, et lingi avamise õigus on antud lingi saajale). Soovitatav on kasutada videote üleslaadimiseks Youtube’i keskkonda, et hindamiskomisjonil oleks tagatud videotele kõige lihtsam ligipääs. Portfoolio tõendab hindamisstandardis välja toodud punkte. Portfoolio fail on lisatud e-kirjale.
  3. Taotluse juures on vajalike dokumentide koopiad: esmaabikoolituse läbimist tõendav dokument, haridustaset tõendav dokument, täiendkoolituste läbimist tõendavad dokumendid. Kui koopiate failid on suured, tuleb need koondada ühte pilvekausta, mille link on lisatud e-kirjale. Lingile peab olema tagatud ligipääs.
  4. Kutse taotlemise tasu on makstud Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi arveldusarvele. Maksekorralduse fail on lisatud e-kirjale.

Dokumentide kättesaamise ja sobivuse kohta saabub vastuskiri.

Dokumentide menetlemine ja vestlus

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts kutse andjana on moodustanud kutse andmise erapooletuse tagamiseks kutsekomisjoni, kuhu kuuluvad selle valdkonna kutse andmisest huvitatud osapooled: spetsialistid, tööandjad, töötajad, koolitajad, kutse- ja erialaliitude esindajad, vajaduse korral klientide ja tarbijate esindajad, samuti teised huvitatud osapooled.

Kutsekomisjon omakorda kinnitab taotlusvooruks hindamiskomisjoni, kes asub taotlusi läbi vaatama. Pärast materjalidega tutvumist toimuvad kutsevestlused, mille käigus tutvutakse kutse taotlejaga, esitatakse küsimusi kompetentside kohta, mis portfoolios tõendamist ei leidnud. Ja mis peamine – antakse tagasisidet ja soovitusi edasiseks töö edukamaks tegemiseks.

Hindamiskomisjon hindab esitatud materjalide ja läbi viidud vestluse põhjal kutse taotleja vastavust kutsestandardis välja toodud kompetentsidele ning teeb seejärel kutsekomisjonile ettepaneku taotlejale kutsetunnistuse andmise või mitteandmise kohta.

KUTSEKOMISJON

Erika Põlendik
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Angela Arraste
Tantsupeomuuseum
Veikko Luhalaid
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Kadri Tiis
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Kalev Järvela
rahvatantsurühm Koidupuna
Urve Gromov
Eesti Rahvakultuuri Keskus

Pädevustunnistuse näidis

Mis on rahvamuusikakollektiivi juhi pädevustunnistus?

Rahvamuusikakollektiivi juhi pädevustunnistus on loodud eesmärgiga lihtsustada rahvamuusikapeol osalevate kollektiivide juhtide riikliku palgatoetuse taotluste menetlemist. Vastava toetuse taotlemise eelduseks on, et rahvamuusikakollektiivi juhendaja vastab Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi poolt esitatud nõutele.

Laulu- ja tantsupeo ning sellega kaasneva rahvamuusikapeo jätkusuutlikkuse, kõrge taseme ja juhendaja oskuste tõendamiseks on ERRS seadnud kollektiivi juhile järgmised ootused:

  • omab muusikalisi ja loomingulisi võimeid, haridust ja/või kogemusi tegutseva kollektiivi juhtimiseks;
  • juhendab rahvamuusika kollektiivi ning väärtustab, edendab ja arendab rahva- ja pärimusmuusika valdkonda läbi kollektiivi tegevuse;
  • kuivõrd rahvamuusikakollektiivi juhi töö on olemuselt pedagoogiline, peab juhendaja lisaks muusikalistele oskustele suutma teha iseseisvat tööd kollektiiviga ning omama teadmisi õpetamise metoodikast ja psühholoogiast.

Eelpool nimetatud oskuste tõendamiseks ning kollektiivijuhtide palgatoetusele kvalifitseerumiseks on võimalik Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi kaudu taotleda rahvamuusikakollektiivi juhi pädevustunnistust.

Rahvamuusikakollektiivi juhi pädevustunnistust on võimalik Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi kaudu taotleda ja dokumente esitada aastaringselt

Taotlemiseks on vajalik esmalt tutvuda pädevustunnistuse taotlemise korraga, seejärel panna kokku vajalikud dokumendid, tasuda pädevustunnistuse taotlemise tasu ning saata materjalid aadressil errs@errs.ee.

Dokumentide kättesaamise ja sobivuse kohta saabub kinnitus!

TAOTLEMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID

1. Avaldus
2. Portfoolio
3. Isikut tõendava dokumendi koopia
4. Haridust tõendava dokumendi koopia
5. Täienduskoolitusi tõendavate dokumendite koopiad
6. Pädevustunnistuse taotlemise eest tasumist tõendav maksekorraldus

Dokumentide koostamine

Avaldus

Pädevustunnistuse taotlemine algab inimese soovist endale tunnistus saada ning selleks tuleb täita vastav avaldus.

LAE AVALDUS ALLA

Portfoolio

Pädevustunnistuse taotlemiseks tuleb täita portfoolio, mis annab tervikliku ülevaate taotleja tegevusest ning tõendab kompetentsuse olemasolu. Portfooliost on leitav taotleja karjääri, kvalifikatsiooni ja haridustee kirjeldus, viimase viie aasta koolitus- ja tööalase ning loomingulise tegevuse kirjeldus koos eneseanalüüsi ja videonäidetega.

LAE PORTFOOLIO ALLA

Dokumentide koopiad

Kutse taotlemiseks on taotlejal vaja lisada taotluse juurde järgmised dokumendid:

Koopia isikut tõendavast dokumendist
Selleks sobib ID-kaart või pass.

Haridustaset tõendav dokument
Selleks sobib (kõrg)koolilõputunnistus, hinnetelehte esitada vaja ei ole.

Täienduskoolituste läbimist tõendavad dokumendid
Selleks sobivad viimase viie aasta jooksul läbitud täienduskoolituste koolitustõendid ja -tunnistused.

Maksekorraldus

Pädevustunnistuse taotlemise tasu on 50 eurot, mis tuleb tasuda enne dokumentide esitamist ülekandega kontole EE331010052030778007, saajaks Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts. Selgitusse palume märkida pädevustunnistuse taotlemine ja taotleja täisnimi.

Tunnistuse taotlemise eest on võimalik maksta ka arvega, kuid sel juhul tuleb enne tasumist saata sooviavaldus arve vormistamiseks vajalike rekvisiitidega aadressil errs@errs.ee

Kutse- ja pädevustunnistuste statistika

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts peab pädevustunnistuste ja tantsuspetsialisti kutse väljaandjana arvestust kehtivate tunnistuste üle. Allpool on nähtavad tantsuspetsialisti kutse spetsialiseerumisega eesti rahvatantsule jaotumine tasemete lõikes, tunnistuse saanud rahvatantsu- või rahvamuusikajuhendajate hulk maakonnas ning kõigi tunnistuse pälvinud juhendajate nimed.

KUTSETE JAOTUMINE TASEMETE LÕIKES

KUTSETUNNISTUSI PÄDEVUSTUNNISTUSI
HARJUMAA 35 6
HIIUMAA 3 0
IDA-VIRUMAA 9 1
JÕGEVAMAA 13 1
JÄRVAMAA 14 3
LÄÄNEMAA 5 0
LÄÄNE-VIRUMAA 9 5
PÕLVAMAA 8 0
PÄRNUMAA 25 8
RAPLAMAA 8 1
SAAREMAA 9 2
TALLINN 55 10
TARTU 24 0
TARTUMAA 10 3
VALGAMAA 4 1
VILJANDIMAA 13 4
VÕRUMAA 13 2
VÄLISMAA 1 0
258 47

KUTSE- ja PÄDEVUSTUNNISTUSTE OMANIKUD

Tabelis on välja toodud kehtivate kutse- ja pädevustunnistuste omanikud ning maakonnad, kus nad põhiliselt tegutsevad. Kutsetunnistuste puhul on olemas ka viited kutseregistris olevale kutsetunnistusele.

wdt_ID NIMI TASE MAAKOND KEHTIV ALATES KEHTIV KUNI TUNNISTUSE NUMBER TUNNISTUS KUTSEREGISTRIS
1 Kätlin Erbe 5. tase Harjumaa 13.10.2023 12.10.2028 201829
2 Annika Noor 5. tase Harjumaa 27.01.2020 26.01.2025 153762
3 Eelika Krasmus 5. tase Harjumaa 28.05.2021 27.05.2026 168710
4 Jane Kuusalu 5. tase Harjumaa 08.10.2021 07.10.2026 175568
5 Kairi Lehtpuu 5. tase Harjumaa 30.12.2019 29.12.2024 153387
6 Riina Tammistu 5. tase Harjumaa 26.02.2021 25.02.2026 166479
7 Silja Ruus 5. tase Harjumaa 27.01.2020 26.01.2025 153761
8 Siret Vaiklo 5. tase Harjumaa 30.12.2019 29.12.2024 153390
9 Urmas Laigna 5. tase Harjumaa 17.10.2023 16.10.2028 201956
10 Aire Toms 6. tase Harjumaa 16.05.2022 15.05.2027 181455
11 Andres-Aare Tooming 6. tase Harjumaa 26.02.2021 25.02.2026 166493
12 Anli Soosaar 6. tase Harjumaa 25.06.2020 24.06.2025 159919
13 Eve Lutter 6. tase Harjumaa 25.06.2020 24.06.2025 159929
14 Heli Tohver 6. tase Harjumaa 26.02.2021 25.02.2026 166497
15 Ilme Laagriküll 6. tase Harjumaa 25.06.2020 24.06.2025 159922
16 Janne Kuuskla 6. tase Harjumaa 21.12.2020 20.12.2025 165150
17 Kaidi Pugal 6. tase Harjumaa 18.05.2021 17.05.2026 168467
18 Krista Kukk 6. tase Harjumaa 25.05.2023 24.05.2028 194533
19 Liina Viirsalu 6. tase Harjumaa 08.10.2021 07.10.2026 175577
20 Maarika Tuttelberg 6. tase Harjumaa 21.12.2020 20.12.2025 165158
21 Mai-Liis Riimaa 6. tase Harjumaa 18.05.2021 17.05.2026 168456
22 Merike Kiil 6. tase Harjumaa 04.10.2022 03.10.2027 188160
23 Mirjam Sirkas 6. tase Harjumaa 25.06.2020 24.06.2025 159923
24 Piret Kunts 6. tase Harjumaa 13.10.2023 12.10.2028 201839
25 Triin Aas 6. tase Harjumaa 21.12.2020 20.12.2025 165145
NIMI TASE MAAKOND TUNNISTUSE NUMBER