KOOLITUSKESKUS

ERRS-i pakutavad koolitused aitavad õpetajatel enda teadmisi täiendada läbi koolituste soovitud teemadel erinevate tippspetsialistidest koolitajate käe all. Koolituste läbimine annab võimaluse rakendada oma teadmisi paremini tantsijate koolitamisel ning rühma juhendamisel. Samuti on see abiks tantsuspetsialisti kutse tõstmisel.

2023. aastal oli koolituskeskusega seotud:

2336 —

OSALEJAT

333 —

KOOLITUSTUNDI

34 —

ERINEVAT KOOLITAJAT

KOOLITUSKESKUSE ROLL

ERRS-i juurde loodud koolituskeskuse roll on korraldada ja koordineerida Eesti rahvatantsu- ja rahvamuusikakollektiivide juhtide professionaalset koolitamist valdkonna tippspetsialistide (nn mentorite) juhendamisel. Seeläbi aitab koolituskeskus kaasa seltsi eesmärgile hoida oma vastutusvaldkondi hoitu, hinnatu ja elujõulisena. Koolitusvajaduste kaardistamiseks ja koolituste korraldamiseks teeb ERRS tihedat koostööd Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse, Eesti Rahvakultuuri Keskuse, Tallinna Ülikooli ja Eesti Pärimusmuusika Keskusega, ning arvestab rahvatantsu- ja rahvamuusikajuhtide tagasisidega koolitusvajaduse kohta.

ERRS korraldab erinevais Eesti paigus toimuvaid rahvatantsu- ja rahvamuusikajuhtidele suunatud erialaseid koolitusi, mille käigus aidatakse kaasa valdkonna arenguprotsesside elujõulisusele ja valdkonnas tegutsevate spetsialistide taseme ning oskuste tõstmisele (endine rahvakultuuri mentorprogramm).

Protsessi käigus saavad kollektiivijuhid asjatundlikku nõustamist, omandavad uusi oskusi ning teevad selle tulemusena professionaalsemat tööd. Seeläbi ühtlustub juhtide ja tõuseb kollektiivide tase ning toimub nii erialane kui ka isiklik areng.

David Truusa
koolitusjuht

telefon: 5557 0002
e-post: david@errs.ee

Koolitusplaani koostamine

ERRS-i koolituskeskus avaldab iga aasta augustiks algava hooaja koolitusplaani, mille koostamisel on lähtutud valdkonna kaardistatud vajadustest ja probleemidest. Koolitusi korraldatakse hooaja jooksul üle kogu Eesti, et viia need osalejatele võimalikult lähedale ning lähtuda seejuures piirkondlikest eripäradest ja vajadustest.

Koolitusplaani koostamisse on võimalik panus anda kõigil maakondlikel rahvakultuurispetsialistidel, omavalitsuste ja nende allasutuste kultuurijuhtidel, piirkondlikel rahvatantsu- ja rahvamuusikaühendustel jt sarnastel organisatsioonidel hiljemalt 31. maiks.

Koolituskeskus ootab ettepanekuid ja soove koolituste korraldamiseks järgmistel teemadel:

Rahvatantsu valdkond

  • autorilooming, lavatants
  • Eesti rahvatantsu põhisammud ja terminoloogia
  • erinevad treeningstiilid
  • kehakool, rütm ja koordinatsioon
  • kompositsioon ja lavastamine
  • pärimustants, seltskonnatants
  • rahvapärimus (kalendritähtpäevad, kombed)
  • rahvarõivaste kandmine
  • rahvatantsu ja rahvamuusika seosed
  • tantsukirjelduste koostamine ja lugemine
  • tantsuõpetuse metoodika
  • treeningtunni ülesehitus
  • töö kollektiiviga, selle analüüs ja juhi eetika

Rahvamuusika valdkond

  • erinevate pillide õpetus (viiul, erinevad kandled, torupill, plokkflööt, kontrabass, rütmipillid, mandoliin, kitarr, lõõtspill, karmoška jmt)
  • erinevate (rahva)pillide valmistamine (rahvalikud puhkpillid, kandled)
  • orkestri dirigeerimise alused ja rütmika
  • rahvamuusika ja –pillide ajalugu, etnomusikoloogia
  • rahvamuusika ja rahvalaul
  • rahvamuusika seadmine, orkestreerimine
  • rahvamuusika õpetamise metoodika
  • rahvamuusikaansambli loomine, juhendamine ja koosmäng
  • rahvatantsu ja rahvamuusika seosed

Võimaluse korral saab koolitusplaani lisada koolitusi ka hooaja jooksul. Selleks saab vastavaid ettepanekuid esitada läbi aasta ERRS-i koolitusjuhile aadressil david@errs.ee. Sooviavalduses võib välja tuua ka eelistatud koolitajate nimed, mille puhul tuleks lähtuda järgmistest põhimõtetest, et koolitaja on:

  • valdkonnas tegev tippspetsialist;
  • metoodilist abi osutav õpetaja, metoodik ja nõustaja;
  • kõrgel tasemel ning oma oskusi tõestanud teoreetik ja praktik;
  • omab tantsuspetsialisti 7. või 8. taseme kutsetunnistust spetsialiseerumisega eesti rahvatantsule või rahvamuusikajuhi pädevustunnistust.

ERRS-i poolt osaliselt või täielikult rahastatud koolitused on mõeldud õpetajate õpetamiseks valdkonna tippspetsialistide poolt ning kõik vastavad koolitused avalikustatakse koolituskeskuse koolitusprogrammis.

ERRS-i koolituskeskuse töö korraldamise juhend on kinnitatud seltsi juhatuse otsusega 10. novembril 2023 ja seda rakendatakse alates 1. jaanuarist 2024.

Koolitusprogramm 2024/2025

Hooaja 2024/2025 koolitusprogramm tehakse teatavaks samal leheküljel hiljemalt 2024. aasta augustis.

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts on esitanud Eesti Hariduse Infosüsteemis majandustegevusteate (registreerimisnumber 234962) täienduskoolituse läbiviimiseks, mis võimaldab koolitustel osalejatel saada koolituskuludelt tagasi tulumaksu.

Kõik ERRS-i koolituskeskuse koolitused rahvatantsu- ja rahvamuusikajuhtide täiendamiseks viiakse läbi õppekavarühmas muusika ja etenduskunstid (0215).

Õppijate vastuvõtu ja väljaarvamise tingimused ning kord

 • Koolitusele registreerumine toimub ERRS-i veebilehel oleva vastava vormi kaudu. Registreerumisest teavitatakse õppijat kirjalikult tema e-posti aadressile esimesel võimalusel.
 • Täpne korralduslik info saadetakse koolitusel osalejale hiljemalt kaks päeva enne koolituse toimumist.
 • Registreerumine kestab kuni koolituskohtade täitumiseni või registreerimistähtaja saabumiseni. ERRS-i koolituskeskusel on õigus koolitus ära jätta, kui sellele ei registreeru vähemalt 10 osalejat. Sellisel juhul teavitatakse koolitusele registreerunuid olukorrast vähemalt kaks päeva enne koolituse algust.
 • Kui koolitusel osaleja soovib koolitusel osalemisest loobuda, siis tuleb sellest viivitamatult (kuid vähemalt kolm päeva enne koolituse toimumist) teavitada ERRS-i koolitusjuhti tema e-posti aadressil, mis on leitav ERRS-i veebilehel.
 • Koolitusele registreerunud isikult, kes loobub koolitusest ette teatamata ning ei maksa tähtajaks ette nähtud õppemaksu, on ERRS-i koolituskeskusel õigus nõuda saamata jäänud õppetasu 100% ulatuses.
 • Koolituse lõpetamiseks vajalikud nõuded on esitatud iga koolituse juures eraldi. Seejuures on ka ära märgitud, missugune dokument õppijale koolituse lõpus väljastatakse.

Koolitustasu maksmise ja selle tagastamise tingimused

 • Koolitustasu suurus tehakse teatavaks koos registreerimise avamisega koolitusele.
 • Koolitustasu tasumine toimub arve alusel, mis saadetakse osalejale kolme tööpäeva jooksul pärast koolitusele registreerumist. Tasumine toimub ülekandega vastavalt arvel toodud maksetähtajale. Osamaksetena koolituse eest tasumine on võimalik vaid eelneval kokkuleppel ERRS-i koolitusjuhiga.
 • Juhul kui koolitus jääb ära ERRS-i koolituskeskuse süül, tagastatakse osalejale kogu osavõtutasu. Kui ära jääb osa koolitusest, tagastatakse makstud koolitustasust proportsionaalselt osa, mis vastab ära jäänud koolituse osale.
 • Koolitustasule võib vastavalt vastavalt ERRS-i direktori otsusele kehtestada soodustusi. Kehtestatud soodushinnad on nähtavad koolituse hinnakirja juures.
 • Koolitustel osalejatel on õigus koolitustasu näidata tuludeklaratsioonis koolituskuludena ja saada sellest 22% tagasi juhul, kui õppekava on seotud kindla kutsestandardi kompetentside arendamisega.
 • Juhul, kui koolitusel osaleja soovib koolitusel osalemisest loobuda ning ta on sellest teavitanud ERRS-i koolitusjuhti tema e-posti aadressil vähemalt kolm päeva enne koolituse toimumist, on tal õigus õppetasu tagastamisele.

Muud olulised õppe korraldamisega seotud tingimused

 • Ülevaade koolituse toimumise ruumidest ning nende sisalduvatest võimalustest on avalikustatud iga koolituse juures eraldi.
 • ERRS-i koolituskeskus väljastab igale osalejale tõendi koolitusel osalemise kohta (juhul kui õppija läbis ettenähtud õpiväljundid, kuid õppe lõpus ei toimu omandatud teadmiste kontrollimist) või tunnistuse (juhul kui õppija saavutas ettenähtud õpiväljundid ning õppe lõpus toimus omandatud teadmiste kontrollimine).
 • Koolituse lõppemise järgselt saavad osalejad anda vastava vormi kaudu tagasiside koolitajale.

Õppekavade kvaliteedi tagamine

 • Koolitusprogramm ja õppekavad koostatakse vastavalt ERRS-i koolituskeskuse töö korraldamise põhimõtetele. Töö korraldamise põhimõtted sätestavad pideva valdkondade analüüsimise vajaduse ja nendest lähtuvalt valdkondade arengu tarbeks vajalike koolituste korraldamise.
 • ERRS-i koolituskeskus koostab tuginedes enda ja oma koostööpartnerite analüüsile ning piirkondade poolt kaardistatud vajadusele igaks hooajaks koolitusprogrammi, millest on võimalik osa võtta kõigil huvilistel.
 • Koolituste korraldamiseks vajalike õppekavade koostamise aluseks on tantsuspetsialisti kutsestandard spetsialiseerumisega eesti rahvatantsule ning rahvamuusikakollektiivi juhi pädevustunnistuse tingimused.
 • Koolitusprogramm lähtub sihtgrupi vajadustest, on õpiväljundipõhine ning praktilise suunitlusega, võimaldades koolitataval õppe eesmärke saavutada, seeläbi olla tööjõuturul edukam ning tõendada enda kompetentse kutse- või pädevustunnistuse taotlemisel.
 • Iga koolituse puhul on välja toodud:
  • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  • õppe eesmärk ja õpiväljundid;
  • õppe sisu ja ülesehitus;
  • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
  • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus õpetajatel;
  • iseseisva töö kirjeldus ja vajalike õppematerjalide loend.

Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine

 • Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase haridusega ja/või erialase töökogemusega koolitajad, kes vastavad ERRS-i koolituskeskuse töö korraldamise tingimustes esitatud nõuetele.
 • Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus.
 • Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal ning sellest lähtuvalt tehakse ettepanekuid oma töö paremaks korraldamiseks.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

 • Täienduskoolitus viiakse läbi sobivas keskkonnas, kus on olemas vastav varustus ja tehnika koolituse spetsiifikast ja sisust lähtuvalt.
 • Koolitusruumid ja nendega kaasnevate võimalused antud koolitusel avaldatakse eelnevalt ERRS-i kodulehel.

Täiendkoolituse kohta tagasiside kogumine

 • Koolitusel osalejatel on võimalus pärast koolitusel osalemist anda tagasisidet koolitaja ja käsitletud teemade kohta, mida võetakse arvesse järgmiste koolituste korraldamisel ja ERRS-i koolituskeskuse töö analüüsimisel.
 • Koolituse järgselt on koolitajatel kohustus anda tagasisidet koolituse läbiviimise kohta ning teha ettepanekuid järgmiste koolituste korraldamiseks.
 • ERRS-i koolituskeskus analüüsib saadud tagasisidet ning võtab seda arvesse järgmiste koolituste korraldamisel.