Muudatused kutse taotlemisel

Alates 1. juulist 2024 hakkab kehtima uus tantsuspetsialisti kutsestandard, mis tähendab, et edaspidi tuleb kõigil tantsuspetsialisti kutse taotlejatel arvestada mõnevõrra teistsuguste tingimustega. Kõik eelnevalt välja antud kutsed kehtivad oma kehtivusaja lõpuni, kuid uuesti kutse taotlemisel tuleb arvestada uues standardis ette nähtud tingimustega.

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts annab endiselt välja tantsuspetsialisti kutset vaid spetsialiseerumisega eesti rahvatantsule, mis tähendab, et kõik kompetentsid tuleb tõendada läbi eesti rahvatantsu!

Järgmine kutsetaotlemise voor on 1. augustist 9. septembrini!

Et kutse taotlejate elu lihtsustada, toome siinkohal välja põhilised muutused, millega soovitame aegsasti arvestada.

  • Lisandunud on uus kutsetase

Uue kutsestandardiga lisandub 4. kutsetase ning seeläbi on täpsustunud ka üldkirjeldused iga kutsetaseme kohta:

4. taseme tantsuspetsialist on vähese kogemusega ja vajab juhendamist;
5. taseme tantsuspetsialist on vähese kogemusega ja töötab iseseisvalt,
6. taseme tantsuspetsialist tegutseb iseseisvalt uudsetes ja keerulistes olukordades, tal on erialane väljaõpe või pikaajaline (kompetentside kujunemiseks vajalik) töökogemus;
7. taseme tantsuspetsialist on valdkonna arendaja (nt koolitab, on mentoriks), teeb lavastusi, koreograafiaid, viib läbi valdkondlikke projekte;
8. taseme tantsuspetsialist on valdkonna eestvedaja, kogukonna looja, laiaulatusliku mõjuga valdkonna arendaja.

  • Lisandunud on esmaabi koolituse läbimise nõue

Kutse taotlemisel tuleb esitada tõend vähemalt 8-tunnise esmaabi koolituse läbimise kohta. Ei ole oluline, millal on koolitus läbitud, kuid kutse taotleja peab olema vajadusel valmis osutama esmaabi.

  • Omandatud haridustaseme täpsustus

4. ja 5. taseme tantsuspetsialisti kutse taotleja peab olema omandanud vähemalt keskhariduse ning 6.–8. taseme tantsuspetsialisti kutse taotleja kõrghariduse. Kui kõrgharidus ei ole omandatud koreograafia erialal, tuleb omada kompetentside kujunemiseks vajalikku töökogemust.

  • Erialase koolituse läbimine

Kutse taotlemiseks on vaja läbida teatud hulk erialaga seotud koolitusi:
4. tase vähemalt 60 akadeemilist tundi viimase 3 aasta jooksul
5. tase vähemalt 90 akadeemilist tundi viimase 5 aasta jooksul
6. ja 7. tase vähemalt 120 akadeemilist tundi viimase 5 aasta jooksul
8. taseme kutse taotlejalt eeldatakse pidevat enesetäiendamist

  • Tutvumine erinevate dokumentidega

Kutse taotleja peab kinnitama, et lähtub töötamisel tantsuõpetaja heast tavast, positsioneerima ennast digipädevuste enesehindamisskaalal ning tutvuma iga taseme kutsestandardi punktis B.2 välja toodud üldoskustega.

  • Uuenenud portfooliovormid

Et kutse taotlemist lihtsustada, oleme sõnastanud portfoolio vormidesse täpsed küsimused, millised oskused tuleb kutse taotlemiseks tõendada. See annab taotlejale selgemad suunised, mida hindamiskomisjon temalt oma kompetentside tõestamiseks täpselt ootab.

Infotund!

Kõigile soovijatele korraldame ka infotunni, kus kogu kutse taotlemise süsteemi üksikasjalikult lahti selgitame ning vastame tekkinud küsimustele. Infotund toimub 17. juunil kell 17.00 veebikeskkonnas Teams. Palun eelregistreeru infotunnile siin – kõigile registreerunutele saadame hiljemalt sama päeva hommikul enne infotundi veebikeskkonna lingi.

Hea kutse taotleja!

Palun tutvu aegsasti kutse taotlemiseks vajalike tingimustega ning asu varakult dokumente koostama, nii väldid liigset kiirustamist viimasel hetkel. Ära pelga juba varakult täpsustusi ja abi küsida Erika Põlendikult (e-post erika@errs.ee, telefon 520 2751), kes on hea meelega valmis nõustama kõiki kutse taotlejaid!

Foto autor: Juris Pavlovs