ERRS-i õpiampsud tantsuõpetajate täiendamiseks hooajal 2023/2024

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi pakutavad õpiampsud aitavad kogemustega tantsuõpetajatel enda teadmisi täiendada läbi lühikoolituste soovitud teemadel erinevate koolitajate käe all. Koolituste läbimine annab võimaluse rakendada oma teadmisi paremini tantsijate koolitamisel ning rühma juhendamisel. Samuti on see abiks tantsuspetsialisti kutse tõstmisel.

Õpipäevad toimuvad 2023. aasta septembrist 2024. aasta märtsini kord kuus erinevates paikades üle Eesti: Pärnus, Tartus, Tallinnas ja Virumaal. Täpsema ajakava avalikustame septembri jooksul.

Hooaja esimesed õpiampsud toimuvad 29.-30. septembril Pärnus Raeküla Vanakooli Keskuses (Lembitu 1, Pärnu).

Koolituspäevade käigus toimub 5 koolitust kogumahuga 10 akadeemilist tundi. Läbida on võimalik ka üksikuid koolitusi (maht 2 akadeemilist tundi).

Tasutud koolituskuludelt tagastatakse tulumaks.

Lisainfo

David Truusa
telefon: 5557 0002
e-post: david@errs.ee

29.-30. september, PÄRNU

Eesti rahvatantsu põhisammud

koolitaja INGRID JASMIN

29.09 kell 13:30-15:00 (2 akadeemilist tundi)

Ingrid Jasmin võtab ette eesti rahvatantsu põhisammud lähtudes 2025. aasta tantsupeo Pärnumaa piirkonna repertuaari tantsudest. Põhisammud võetakse osadeks lahti, tehakse harjutusi ja kombinatsioone ning jagatakse näpunäiteid, kuidas antud põhisamme õpetada tantsutundides.

Pärimustantsud Pärnumaal

koolitaja SILLE KAPPER-TIISLER

29.09 kell 15:15-16:45 (2 akadeemilist tundi)

Tantsime pärimustantse Pärnumaalt, otsime pärimustantsule omast kehakasutust, uurime tantsude struktuuri ja traditsioonikohaseid improviseerimisvõimalusi. Aruteleme tantsitu üle ning mõtestame pärimustantsu ja autoriloomingu vahelisi suhteid.

Rahvatantsu treeningtund ja selle ülesehitus

koolitaja DAVID TRUUSA

30.09 kell 10:00-11:30 (2 akadeemilist tundi)

Läbime ühiselt rahvatantsu treeningtunni: tutvume praktiliselt erinevate treeningharjutustega keha äratamiseks, tantsu- ja koordinatsioonitehnika arendamiseks ning eesti rahvatantsu sammustiku õppimiseks. Arutleme treeningtunni võimalike struktuuride üle ning läbime üheskoos lõdvestuse. 

Eesti rahvatantsu seadmine – koreograafia loomine rakendades piirkondlikke pärimustantse

koolitajad SILLE KAPPER-TIISLER, DAVID TRUUSA

30.09 kell 11:45 – 14:45 (4 akadeemilist tundi)

Praktiliste tunni käigus tutvume erinevate võimalike kompositsioonivõtetega eesti rahvatantsus ning analüüsime neid tantsusüidi abil. Õpiampsu raames loome grupitöödena Pärnumaa rahvatantsudest tantsusüite, pöörates tähelepanu tantsude piirkondlikule eripärale ning analüüsime loodut. Seatud süite töötleme autoritantsu kontekstis ning komponeerime uueks lühitantsuks. Õpiamps annab kätte tööriistad tantsukompositsiooni loomiseks eesti rahvatantsus ning loob eeldused õppija edaspidiseks loominguks.

Hinnakiri
 

Tavahind

Soodushind ERRS-i liikmele**

Tervikkoolitus*

130 eurot

110 eurot

Üks lühike koolitus

(2 ak tundi)

30 eurot

NB! Eesti rahvatantsu seadmise koolitus on 4 ak tundi ehk 60 eurot!

* Tervikkoolituses sisalduvad kõik kahe päeva jooksul toimuvad õpiampsud.

** ERRS-i liikmesoodustus kehtib üksikliikmetele ning kollektiivi puhul ühele esindajale.

Õppekorralduse alused

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts (ERRS) on esitanud majandustegevusteate (registreerimisnumber 234962) täienduskoolituse läbiviimiseks.

ERRS-i õpiampsud tantsuõpetajate täiendamiseks viiakse läbi õppekavarühmas muusika ja etenduskunstid (0215).

Õppijate vastuvõtu ja väljaarvamise tingimused ning kord

 • Koolitusele registreerumine toimub ERRS-i kodulehel oleva vastava vormi kaudu. Registreerumisest teavitatakse õppijat kirjalikult tema e-posti aadressile.
 • Registreerumine kestab kuni kursuse täitumiseni või registreerimistähtaja saabumiseni.
 • Kui koolitusel osaleja ei saa koolitusel osaleda, siis tuleb sellest viivitamatult (kuid vähemalt kolm päeva enne kursuse toimumist) teavitada ERRS-i kontorit aadressil errs@errs.ee. Koolitusele registreerunud isikult, kes loobub koolitusest ette teatamata ning ei maksa tähtajaks ette nähtud õppemaksu, on koolituse läbiviijal õigus nõuda saamata jäänud õppetasu 100% ulatuses.
 • Kui kursusele ei registreeru piisav arv osalejaid, on koolituse läbiviijal õigus kursus ära jätta. Sellest teavitatakse kursusele registreerunuid vähemalt kolm päeva enne kursuse algust.

Õppetasu maksmise ja selle tagastamise tingimused

 • Õppemaksu suurus tehakse teatavaks koos registreerimise avamisega kursusele.
 • Õppetasu tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust või vastavalt arvel toodud maksetähtajale.
 • Õppetasu tagastatakse täienduskoolitusasutuse süül ära jäänud kursuse eest. Kui ära jääb osa kursusest, tagastatakse makstud õppetasust proportsionaalselt osa, mis vastab ära jäänud kursuse osale.
 • Õppetasule kehtestatakse soodustused vastavalt juhatuse otsusele. Kehtestatud soodushinnad on nähtavad koolituse hinnakirja juures.
 • Kursustel osalejatel on õigus kursuste tasu näidata tuludeklaratsioonis koolituskuludena ja saada sellest 20% tagasi juhul, kui õppekava on seotud kindla kutsestandardi kompetentside arendamisega.

Muud olulised õppe korraldamisega seotud tingimused

 • Täienduskoolitusasutus väljastab osalejale tõendi koolitusel osalemise kohta (juhul kui õppija läbis ettenähtud õpiväljundid, kuid õppe lõpus ei toimu omandatud teadmiste kontrollimist) või tunnistuse (juhul kui õppija saavutas ettenähtud õpiväljundid ning õppe lõpus toimus omandatud teadmiste kontrollimine). Täienduskoolituse lõppemise järgselt annab õppija tagasisidet koolitajale.
Koolitustegevuse kvaliteedi tagamise alused

Andmete kogumine ja tegevuste analüüs

 • Arengukava eesmärkide saavutamisele suunatud tegevuste analüüs.
 • Koolituste tagasiside kogumine ja analüüs.
 • Tantsuõpetajate, valdkonna spetsialistide ja koostööpartnerite tagasiside analüüs.
 • Koolitustegevuse sisehindamise korraldamine igal aastal.

Õppekavade kvaliteedi tagamine

 • Õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele.
 • Erialase täiendusõppe õppekava koostamise aluseks on vastav kutsestandard.
 • Õppekava lähtub sihtgrupi vajadustest, on õpiväljundipõhine ning praktilise suunitlusega, võimaldades koolitataval õppe eesmärke saavutada.
 • Õppekavas määratakse kindlaks:
  • õppekava nimetus ja õppekavarühm lähtudes rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest ISCED-F 2013;
  • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  • õppe eesmärk ja õpiväljundid
  • õppe sisu ja ülesehitus;
  • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
  • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus õpetajatel;
  • iseseisva töö kirjeldus ja vajalike õppematerjalide loend.

Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine

 • Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase haridusega ja/või erialase töökogemusega koolitajad.
 • Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus.
 • Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

 • Täienduskoolitus viiakse läbi tantsutreeningule sobivas keskkonnas, kus on olemas vastav varustus ja tehnika.
Registreeru kursustele
Juhul, kui soovid koolitusel osaleda vaid osaliselt, anna sellest teada siin.
Arve saaja nimi; isikukood/registrikood; aadress; e-posti aadress