Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi tunnustamise kord

ERRS on täiendanud tunnustamise korda, millega on lisandunud uus kategooriaid Rühma Pillimees. Nimetatud märke saab tellida alates 13. maist 2022. Illustreeriva pildi lisame esimesel võimalusel.

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi tunnustamise kord

1. Üldosa

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi (edaspidi ERRS) tunnustamise kord reguleerib rahvatantsu ja rahvamuusika valdkonnas tegutsejate tunnustamist ning kandidaatide esitamist ja valikut.

2. ERRS tunnustused

2.1. ERRS tunnustab märgiga ja/või tänukirjaga valdkonda edendanud inimesi, organisatsioone, silmapaistvamaid ja olulisemaid tegevusi, sündmusi ning algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

2.2. Ettepanekuid ERRSi märgi või tänukirjaga tunnustamiseks on õigus teha aastaringselt kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel. Tunnustamiseks tuleb esitada ERRSile põhjendatud taotlus:
– tänukirja taotlemisel kaks nädalat enne sündmuse toimumist;
– märgi taotlemisel üks kuu enne sündmuse toimumist.


2.3. Tänukiri ja aukiri

Tänukirjaga tänatakse, tunnustatakse või õnnitletakse ERRSi üksikliikmeid, valdkonna spetsialiste, kollektiive, juhendajaid ja koostööpartnereid juubelite, erinevate sündmuste ning saavutuste puhul. Tänukirjaga tunnustatakse ka kõiki märkide saajaid.

Aukirjaga tunnustatakse kõiki auliikmeid ning aumärgi saajaid.

2.4. ERRSi märgid

Aktiivne noor – rohelise parmupilliga märk, millega tunnustatakse laste- ja noortekollektiivide silmapaistvaid ja aktiivseid liikmeid.

Rühma hing – punase parmupilliga märk, millega tunnustatakse täiskasvanute kollektiivide liikmeid, kes on andnud olulise panuse rühma tegevusse.

Rühma pillimees – kollase parmupilli märgiga tunnustatakse rahvamuusikut, tantsu kollektiivis tegutsevat või kollektiivi saatvat aktiivset pillimeest.

Staažimärk – tunnustatakse pikaajaliselt kollektiivis tegutsenud ja oma tegevusega silma paistnud ning valdkonda panustanud liikmeid:

– Sinise parmupilliga märk – tunnustatakse 20 aastat kollektiivis tegutsenud ja oma tegevusega silma paistnud liiget.

– Musta parmupilliga märk – tunnustatakse 30 aastat kollektiivis tegutsenud ja oma tegevusega silma paistnud liiget.

Märgid Aktiivne noor, Rühma hing, Rühma Pillimees ja Staažimärk antakse välja taotluse alusel. Nimetatud märkide valmistamise kulud kannab taotleja. Ühe märgi hind on 35€.


Pronksmärgiga tunnustatakse aktiivseid juhendajaid, kes on hingega pühendunud oma tööle.

Hõbemärgiga tunnustatakse oma tegevusega maakondlikul tasandil silma paistnud tublisid ja töökaid juhendajaid. Hõbemärgi taotlusi menetleb ning kinnitab ERRS.

Kuldmärgiga tunnustatakse kauaaegselt ning laiahaardeliselt rahvatantsu- ja rahvamuusika maastikul tegutsenud tähelepanuväärseid inimesi, kes on silma paistnud riiklikul tasandil. Kuldmärgi taotlusi menetleb ja kinnitab ERRSi juhatus.

Aumärgiga tunnustatakse inimesi, kes oma tähelepanuväärse tööga rahvatantsu, rahvamuusika või pärimuskultuuri maastikul paistavad silma üleriigilisel tasemel. Aumärgi taotlusi menetleb ja kinnitab ERRSi juhatus.

3. ERRS aastatunnustused

3.1. ERRSi aastatunnustuste saajate valimiseks kuulutakse iga aasta 1. septembril välja konkurss. Kandidaatide esitamise lõpptähtaeg on 1. oktoober. Ettepanekuid tunnustamiseks on õigus teha kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel
Tunnustuse saajad avalikustatakse ERRSi aastapäevaüritusel.

3.2. Tunnustamise kategooriad:
– Aasta tantsujuht;
– Aasta kollektiiv;
– Aasta rahvamuusik;
– Aasta sõber;
– Aasta looja;
– Aasta korraldaja;
– Aasta koolitaja;
– Aasta sündmus;
– Pikaajaline panus valdkonna arengusse

3.3. Üleriigilise tasandi tunnustamise kandidaate hindab ja menetleb ERRSi juhatus. Juhatusel on õigus vajaduse korral moodustada kandidaatide hindamiseks komisjon.

3.4. ERRSi juhatus jätab endale õiguse sõltuvalt aasta jooksul toimunud sündmustest ning esitatud kandidaatide nimekirjast jätta mõnes kategoorias tunnustamine välja andmata või lisaks anda välja tunnustusi loetletud kategooriate väliselt.


4. ERRSi auliikmed

4.1. Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi kõrgeimaks tunnustuseks on ERRS auliikmeks valimine. ERRSi auliikmeteks võib olla füüsiline isik, kes oma aktiivse tegevusega on kaasa aidanud seltsi eesmärkide saavutamisele ning kes omab seltsi arengus ja tegevuses olulist kohta ja tähendust.

4.2. Auliikmeks võib olla ERRS liige või isik, kes ei ole küll seltsi liige, kuid kes oma tegevusega on andnud olulise panuse seltsi eesmärkide saavutamisel.

4.3. Isik, kes ei ole seltsi liige, kuid valiti auliikmeks, ei omanda auliikmeks valimisega seltsi liikme õigusi ega kohustusi, välja arvatud õigus võtta hääleõiguseta osa seltsi üldkogust.

4.4. Auliige valitakse vastavalt seltsi liikme(te) või juhatuse poolt esitatud kirjalikule ettepanekule.

4.5. ERRS auliikme valimise otsustab ERRS üldkogu lahtisel hääletamisel lihthäälteenamusega.

4.6. ERRS auliikme nimetusega kaasneb tunnistus, mis kinnitab ERRS üldkogu otsust auliikmeks valimise kohta.

4.7. ERRSi liikmete hulka kuuluv auliige on vabastatud liikmemaksust.

4.8. Auliikme tunnustus antakse kätte auliikme enda jaoks olulisel sündusel/üritusel.


5.    Rakendamine


Käesolev kord jõustub ERRSi juhatuse otsusega 7.10.2022.a.