Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi tunnustamise kord

ERRS on täiendanud tunnustamise korda, millega on lisandunud uued kategooriaid Aktiivne Noor, Rühma Hing ning Pronksmärk. Nimetatud märke saab tellida alates 1. juulist 2015 ning siis lisame ka illustreerivad pildid.

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi tunnustamise kord

1. Üldosa

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi (edaspidi ERRS) tunnustamise kord reguleerib rahvatantsu ja rahvamuusika valdkonnas tegutsejate tunnustamist ning kandidaatide esitamist ja valikut.

2. ERRS tunnustused

2.1. ERRS tunnustab märgiga ja/või tänukirjaga valdkonda edendanud inimesi, organisatsioone, silmapaistvamaid ja olulisemaid tegevusi, sündmusi ning algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

2.2. Ettepanekuid ERRSi märgi või tänukirjaga tunnustamiseks on õigus teha aastaringselt kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel. Tunnustamiseks tuleb esitada ERRSile põhjendatud taotlus:
- tänukirja taotlemisel kaks nädalat enne sündmuse toimumist;
- märgi taotlemisel üks kuu enne sündmuse toimumist.


2.3. Tänukiri ja aukiri

Tänukirjaga tänatakse, tunnustatakse või õnnitletakse ERRSi liikmeid, valdkonna spetsialiste, kollektiive, juhendajaid ja koostööpartnereid juubelite, erinevate sündmuste ning saavutuste puhul. Tänukirjaga tunnustatakse ka kõiki märkide saajaid.

Aukirjaga tunnustatakse kõiki auliikmeid ning aumärgi saajaid.

2.4. ERRSi märgid

Aktiivne noor – rohelise parmupilliga märk, millega tunnustatakse laste- ja noortekollektiivide silmapaistvaid ja aktiivseid liikmeid.


 

 

 

Rühma hing – punase parmupilliga märk, millega tunnustatakse täiskasvanute kollektiivide liikmeid, kes on andnud olulise panuse rühma tegevusse. 

 

Staažimärk – tunnustatakse pikaajaliselt kollektiivis tegutsenud ja oma tegevusega silma paistnud ning valdkonda panustanud liikmeid:

- Sinise parmupilliga märk - tunnustatakse 20 aastat kollektiivis tegutsenud ja oma tegevusega silma paistnud liiget.


 

 

 

- Musta parmupilliga märk - tunnustatakse 30 aastat kollektiivis tegutsenud ja oma tegevusega silma paistnud liiget.


 

 

 

Märgid Aktiivne noor, Rühma hing ja Staažimärk antakse välja taotluse alusel. Nimetatud märkide valmistamise kulud kannab taotleja. Ühe märgi hind on 15€.

 

 


Pronksmärgiga tunnustatakse aktiivseid juhendajaid, kes on hingega pühendunud oma tööle.

 

 

 

Hõbemärgiga tunnustatakse oma tegevusega maakondlikul tasandil silma paistnud tublisid ja töökaid juhendajaid. Hõbemärgi taotlusi menetleb ning kinnitab ERRS.


 

 

 

Kuldmärgiga tunnustatakse kauaaegselt ning laiahaardeliselt rahvatantsu- ja rahvamuusika maastikul tegutsenud tähelepanuväärseid inimesi, kes on silma paistnud riiklikul tasandil. Kuldmärgi taotlusi menetleb ja kinnitab ERRSi juhatus.

 

 

 

Aumärgiga tunnustatakse inimesi, kes oma tähelepanuväärse tööga rahvatantsu, rahvamuusika või pärimuskultuuri maastikul paistavad silma üleriigilisel tasemel. Aumärgi taotlusi menetleb ja kinnitab ERRSi juhatus. 

 

3. ERRS aastatunnustused

3.1. ERRSi aastatunnustuste saajate valimiseks kuulutakse iga aasta 1. oktoobril välja konkurss. Kandidaatide esitamise lõpptähtaeg on 1. november. Ettepanekuid tunnustamiseks on õigus teha kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel
Tunnustuse saajad avalikustatakse ERRSi aastapäevaüritusel.

3.2. Tunnustamise kategooriad:
- Aasta tantsujuht;
- Aasta kollektiiv;
- Aasta rahvamuusik;
- Aasta sõber;
- Aasta looja;
- Aasta korraldaja;
- Aasta koolitaja;
- Aasta sündmus;
- Pikaajaline panus valdkonna arengusse

3.3. Üleriigilise tasandi tunnustamise kandidaate hindab ja menetleb ERRSi juhatus. Juhatusel on õigus vajaduse korral moodustada kandidaatide hindamiseks komisjon.

3.4. ERRSi juhatus jätab endale õiguse sõltuvalt aasta jooksul toimunud sündmustest ning esitatud kandidaatide nimekirjast jätta mõnes kategoorias tunnustamine välja andmata või lisaks anda välja tunnustusi loetletud kategooriate väliselt.


4. ERRSi auliikmed

4.1. Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi kõrgeimaks tunnustuseks on ERRS auliikmeks valimine. ERRSi auliikmeteks võib olla füüsiline isik, kes oma aktiivse tegevusega on kaasa aidanud seltsi eesmärkide saavutamisele ning kes omab seltsi arengus ja tegevuses olulist kohta ja tähendust.

4.2. Auliikmeks võib olla ERRS liige või isik, kes ei ole küll seltsi liige, kuid kes oma tegevusega on andnud olulise panuse seltsi eesmärkide saavutamisel.

4.3. Isik, kes ei ole seltsi liige, kuid valiti auliikmeks, ei omanda auliikmeks valimisega seltsi liikme õigusi ega kohustusi, välja arvatud õigus võtta hääleõiguseta osa seltsi üldkogust.

4.4. Auliige valitakse vastavalt seltsi liikme(te) või juhatuse poolt esitatud kirjalikule ettepanekule.

4.5. ERRS auliikme valimise otsustab ERRS üldkogu lahtisel hääletamisel lihthäälteenamusega.

4.6. ERRS auliikme nimetusega kaasneb tunnistus, mis kinnitab ERRS üldkogu otsust auliikmeks valimise kohta.

4.7. ERRSi liikmete hulka kuuluv auliige on vabastatud liikmemaksust.

4.8. Auliikme tunnustus antakse kätte auliikme enda jaoks olulisel sündusel/üritusel.


5.    Rakendamine


Käesolev kord jõustub ERRSi juhatuse otsusega 22.05.2015.a.

 


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Tuuleviiuli juubelikontsert

 2021

Loe veel ERRSi üldkogu

 25. aprill 2021 Zoomis

Tallinna Huvikeskus „Kullo“ Tantsuansambel Sõleke kutsub: DUUBELJUUBEL - Ene Jakobson 75 ja Sõleke 45

JÄÄB ÄRA

Loe veel Saaremaa 47. tantsupidu „Tuules“

 6. juuni 2021

Loe veel Rahvatantsuansambel Kajakas 70.aastapäeva kontsert

26. juunil 2021 kell 16:00, Pärnu Kontserdimajas

Loe veel II Seto Tandsopido KAGOH KUL`ATASÕ`

26. juuni 2021, Värska

Loe veel Rahvatantsuansambel Tarvanpää juubelikontsert

3. juuli 2021, Rakvere Teatris

Loe veel VI Eestimaa võimlemispidu "Kingitus"

4. juuli 2021 Tallinnas, Kalevi Keskstaadionil

Loe veel Tantsuansambel Lee 40. juubelikontsert "Ainuke aeg"

 10. juuli 2021 Prangli saarel

Loe veel Tantsulavastus "Õnneotsija"

10.-11. juuli 2021, Võrumaa

Loe veel Meeste tantsupidu 4 Venda

14.-15. august 2021, Rakvere

Loe veel III rahvusvaheline Idla päev

 25. september Kohila spordihoones

Loe veel Tantsuansambel Sõprus 75. juubelikontsert

 23. oktoober 2021 Alexela kontserdimajas

Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

04. detsember 2021, Tallinn Alexela Kontserdimaja

TÜ Rahvakunstiansambli 77. aastapäeva kontsert

19. märts 2022 ERM

Loe veel Harjumaa Põlvkondade Pidu 2022 "Sadamaväraval"

 28.mail 2022 Maardus

Loe veel IV Kagu-Eesti tantsupidu

29. mai 2022, Põlva

Loe veel Pärnumaa tantsupidu 2022 Ükskord algab aega..

 29. mai 2022 kell 17:00 Lavassaare staadionil

Loe veel Tartumaa tantsupidu “Päev Emajõel”

05. juuni 2022, Tartu

Loe veel III Eesti Naiste Tantsupidu

12. juuni 2022

Loe veel XIII noorte laulu- ja tantsupidu

1.-3. juuli 2022

Eesti Maaülikooli rahvatantsuansambel Tarbatu 70!

8. ja 9. juuli 2022

Loe veel